|

หาดใหญ่โพล เผย “ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกฯ” จัดเลือกตั้งให้เร็วที่สุด – ช่วยลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น

63-e1492932996964

หาดใหญ่โพลโดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ชาวใต้ขอเป็นของขวัญจากนายกรัฐมนตรีกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560 ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (ร้อยละ 70.00) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 43.25) รองลงมา ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 21.25) และช่วงอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 15.50) ตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง (ร้อยละ 30.75) รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไปนักเรียน/นักศึกษา และประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 21.00  19.25และ 11.00  ตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพลในประเด็นความต้องการทางด้านการเมืองพบว่าประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา เป็นความต้องการให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไป (ร้อยละ 28.25) และอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินการทางการเมืองได้ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับเมื่อสอบถามประเด็นการประกาศจัดวันเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.00  เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีในการประกาศวันจัดวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 25.87 ต้องการให้รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น มากที่สุด รองลงมา เป็นการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทางภาคใต้ที่ตกต่ำ (ร้อยละ 23.70)และการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 20.02) ซึ่งเมื่อสอบถามถึงการดำเนินโครงการเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต  พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการขุดคลองไทยเชื่อมโยงอ่าวไทยกับอันดามัน (เส้นทาง 9A กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา) มากที่สุด (ร้อยละ 24.70 )รองลงมา คือ สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบารา (ร้อยละ 21.45) และพัฒนาความร่วมมือของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (ร้อยละ 18.20) ทั้งนี้ปัญหาสังคมที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด คือ การลักลอบซื้อขายใบกระท่อมที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 23.85) รองลงมา เป็นสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (ร้อยละ 23.33) และการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ (ร้อยละ 21.13)

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.25  เห็นด้วยกับนโยบายบัตรสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ ประชาชนยังเห็นด้วยให้มีการเพิ่มวงเงินประมาณ 567.63 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 50.75  เห็นด้วยกับนโยบายพาคนกลับบ้านในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 22.25ต้องการให้รัฐบาลพัฒนาภาคใต้เน้นการท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมา คือ เน้นภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 16.75) และเน้นภาคเกษตรกรรมผสมกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 13.75)

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=24495

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us