|

สงขลาเดินหน้ายกระดับแรงงานสู่มาตรฐานสากล

PNEWS17122715141301201

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา (กพร.ปจ.สงขลา) ครั้งที่ 1/2561 เดินหน้ายกระดับด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60 ที่ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานฝึกอาชีพจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561โดยมีคณะอนุกรรมการ 28 คน อาทิ นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา , นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 , นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา , นายวิเชียร กัณฐะตุริต แรงงานจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS17122715141301202

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการพูดคุยในหลายประเด็น อาทิ ผลการดำเนินงานสาขาอาชีพที่เป็นจุดเน้น การพัฒนาฝีมือแรงงานตามแผน พัฒนากำลังคนจังหวัดสงขลา ฉบับที่ 1 (2560-2564) ประจำปีงบประมาณ 2560 , ผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 , สถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา ไตรมาส 3 ปี 2560 , การดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ของสถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2560 , ผลการรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาอาชีพที่เป็นอันตรายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับ 2) พ.ศ.2557 ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารของจังหวัดสงขลา , การสรุปหาความต้องการฝึกอบรมจากสถานประกอบกิจการ ปีงบประมาณ 2561 , แผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อตอบสนองแผนพัฒนากำลังคนด้านแรงงาน และเพื่อตอบสนองแผนการขับเคลื่อนกำลังคนรายจังหวัดต่อไป

PNEWS17122715141301203

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=24903

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us