|

มรภ.สงขลา ติวอาจารย์พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

IMG_1600

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ดึงผู้เชี่ยวชาญแนะแนวทางสร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่พัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ เชื่อช่วยเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย

ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชบา 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามศาสตร์แต่ละแขนง สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์วางแผนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามศาสตร์และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเข้าใจในหลักการเขียนตำรา การทำวิจัย และการผลิตเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งฯ โดยมี นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สังคมชุมชน และ การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

IMG_1626

ดร.ชิตาภรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาผลงานทางวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ การมีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาชีพและการพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ ฐานะทางวิชาการของอาจารย์สามารถแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เป็นบุคลากรหลักและเป็นผู้นำทางวิชาการที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งบทบาทหนึ่งที่สำคัญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนาฐานะทางวิชาการของตน ทั้งด้านงาน สอนและผลงานวิชาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

IMG_1588

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น อาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างของผู้มีความรับผิดชอบด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ จึงสมควรได้รับการส่งเสริมให้มีตำแหน่งทางวิชาการเพื่อระบุความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งฯ ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัย นับเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุผลดังกล่าว โดยจะต้องวางแผนเส้นทางสู่การมีตำแหน่งทางวิชาการร่วมกันในระดับคณะให้ชัดเจน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อผลักดันการขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการร่วมกัน การกำหนดและวางเป้าหมายร่วมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้น อาจารย์จะต้องมีการเตรียมใจ เตรียมตัว และเตรียมงาน ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

IMG_1587

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25213

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us