|

กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความคิดเห็นรวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก – ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

PNEWS18011010300600601

กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 เดินหน้าป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

วันนี้ (10 ม.ค. 61) ที่ ห้องทานตะวัน โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป จากจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18011010300600602

ดร.เกียรติศักดิ์ อมรประเสริฐสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและแผนที่ สำนักวิศวกรรมการผังเมือง ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองทกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 ในวันนี้ (10 ม.ค. 61) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำระดับจังหวัด และท้องถิ่น ผู้นำอาชีพ และกลุ่มงานต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด เกี่ยวกับร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และร่างผังระบบการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำแม่น้ำ และพื้นที่จังหวัด ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมดังกล่าว จะได้นำมาปรับแผนจะได้นำมาปรับปรุงร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

PNEWS18011010300600605

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดให้มีการเสนอความเป็นมา , วัตถุประสงค์ของโครงการ , วิธีการศึกษาและแผนการดำเนินงาน , การศึกษานโยบายยุทธศาสตร์โครงการและแผนพัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ , ข้อมูลทั่วไปของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา , ข้อมูลทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา , ร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และร่างผังระบบการระบายน้ำ และในช่วงท้ายของการประชุม จะได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอีกด้วย

PNEWS18011010300600613

PNEWS18011010300600614

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25226

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us