|

มรภ.สงขลา จัด 6 โครงการรวด พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เตรียมพร้อมบุคลากร-นศ. พกความมั่นใจสื่อสารชาวต่างชาติ

26233579_2038740442808110_6388190923665413846_o

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติ

ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-7 ก.พ. 2. ภาษาจีนเบื้องต้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันที่ 9 ม.ค.-1 ก.พ  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันจันทร์และวันพุธ วันที่ 8-31 ม.ค. 4. ประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. เป็นต้นไป 5. เตรียมสอบ TOEIC วันที่ 16 ม.ค.-8 ก.พ. และ 6. อบรมโฟนิกส์ (Phonics) พูดได้ สะกดเป็น เนื่องจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ

26240559_2037594729589348_1936746001690631184_o

ดร.สลิลา กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่าทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีชาวต่างชาติปฏิบัติงานในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

26685256_2038740536141434_2376034552347228739_o

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า หากพูดถึงภาษาต่างประเทศที่ควรรู้ในโลกยุคนี้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว คงหลีกไม่พ้นภาษาจีน เพราะปัจจุบันจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อเอเชียและต่อโลก นอกจากนี้ ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากขึ้น โดยพบได้ทั่วไปจากอาหาร ร้านค้า การท่องเที่ยวฯลฯ อีกทั้งคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงได้จัดอบรมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา

26233517_2037595302922624_8075168012014249983_o

ด้าน นายฆรวัณณ์ สถล นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ภาษา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ภาษายังอบรมเรื่องโฟนิกส์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เรียนรู้วิธีการโฟนิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคำ เมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็น จะทำให้เข้าใจเวลาฟังเจ้าของภาษาพูด เมื่อเข้าใจก็สามารถโต้ตอบได้ และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ พร้อมทั้งประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Ellis ตามระยะเวลาที่ศูนย์ภาษากำหนดให้ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้

26756558_2037594872922667_4490749148895452404_o

นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ การสอบ TOEIC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานศึกษา สายการบิน ธนาคาร โรงแรม บริษัททัวร์ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25326

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us