|

สงขลาเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช. พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะครอบคลุมทุกมิติ

PNEWS18011810283900801

วานนี้ (18 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49) โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการหารือคณะกรรมการในหลายประเด็น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ.ศ.2560 , การดำเนินการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นอกจากนี้ ยังมีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่ใช้สอย 6,228 ตารางเมตร ค่าก่อสร้างประมาณ 99.7 ล้านบาท เป็นงบกองทุนฯ 80 ล้านบาท และงบโรงพยาบาลจะนะ 19.7 ล้านบาท , โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงและติดตั้งหม้อแปลงประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ งบประมาณ 250,000 บาท , โครงการปรับปรุงหลังคาศาลาอเนกประสงค์บ้านช่องเขา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเปียะ งบประมาณ 200,000 บาท ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่อไป

PNEWS18011810283900803

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25589

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us