|

กกพ. ลงสงขลา สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5)

27017066_2092126821019166_1071167538_o

กกพ. ลงพื้นที่จัดสัมมนา 4 ภูมิภาค สร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และมาตรา 97(5) ประจำปี 2561 พร้อมจัดสรรเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ในปี 2561

วันนี้ (19 ม.ค. 61) ที่ ห้องราชาวดี โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และ มาตรา 97(5) ประจำปี 2561 โดยมีนางปิยวรรณ สุกใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

27046715_2092126834352498_1564618119_o

27017047_2092122257686289_1341815927_o

นางปิยวรรณ สุกใส ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เดินหน้าจัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา และกรุงเทพฯ ภายในเดือนมกราคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในปี 2560 และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเปิดรับข้อเสนอโครงการเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา 97(4) และ มาตรา 97(5) ในปี 2561 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคต่างๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประอบกิจการพลังงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการ ได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสรรเงินของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับการดำเนินงานองกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

27016688_2092122254352956_1388033056_o

การดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(4) เพื่อการส่งเสริมกานใช้พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตามมาตรา 97(5) เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านการไฟฟ้า ถือเป็นมิติใหม่ของการผลักดัน ให้เกิดการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม พลังงาน หมุนเวียนและเทคโนโลยีการประกอบกิจการไฟฟ้าหรือการป้องกันป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีเป้าหมายในการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ให้กับหน่วยงานนิติบุคคลของไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินโครงการลักษณะการต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริง และช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีศักยภาพในการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านฟ้า ให้กับประชาชน ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(4) และ มาตรา 97(5) จำนวน 650 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอสนับสนุนเงินตามมาตรา 97(4) และ มาตรา 97(5) เข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 780 โครงการ

27017421_2092122251019623_263444948_o

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กกพ. ได้ให้สำนักงาน กกพ. เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกำหนดกรอบการจัดสรรเงินกองทุนฯ ตรมมาตรา 97(4) ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นโครงการที่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกับที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นการต่อยอดโครงการศึกษา วิจัย หรือสงเสริม สาธิตและพัฒนาโครงการต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายทอด ขยายผล และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้าอย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กำหนดกรอบ การจัดสรรเงินกองทุนฯ ตามมาตรา 97(5) ประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า โดยเน้นการสร้างความรู้ ความตระหนักของสังคม และประชาชน ให้กับนิติบุคคลไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีสิทธิยื่นขอเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน หรือหน่วยงานด้าน สื่อมวลชน ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บ สำนักงาน กกพ.ที่ www.erc.or.th

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25593

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us