|

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชน – เครือข่าย 76 จังหวัด – มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จัดพบสมาชิก พร้อมเสวนาสร้างความเข้มแข็ง

PNEWS18012010410600901

สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก พร้อมจัดเสวนาสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก พร้อมจัดเสวนา “สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน” ของกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

PNEWS18012010410600938

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนา “การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงนโยบาย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา , นายโมกขศักดิ์ ยอดแก้ว เลขานุการมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว , นายสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , นายแก้ว สังข์ชู ประธานคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนชาติ และนางสาวอภิญญา ยอดแก้ว กรรมการมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว

นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กองทุนสวัสดิการชุมชน สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทางการเมือง” โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของภาคประชาชน 77 จังหวัดอีกด้วย

PNEWS18012010410600910

นายอุดม แก้วประดิษฐ์ นายกสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนจังหวัดสงขลา และเครือข่าย 76 จังหวัด ร่วมกับมูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว จังหวัดสงขลา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้น้อมนำคุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ประการมาปฏิบัติ คือ การรักษาความสัจ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น การอดทน อดกลั้น และอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด และการรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรม “ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท” ขึ้น เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 1 ตำบล 1 เทศบาล 1 กองทุน 1 โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ปัจจุบันภาคประชาชนมีการจัดตั้งกองทุนได้แล้ว 140 กองทุน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีสมาชิก 220,055 คน มีเงินกองทุนคงเหลือทั้งหมด จำนวนกว่า 298 ล้านบาท , กองทุนสวัสดิการผู้นำสงขลา ตามแนวคิดสัจจะลดรายจ่ายเดือนละ 100 บาท มีสมาชิก 15,885 คน จำนวนเงินกองทุนฯ คงเหลือกว่า 15 ล้านบาท , กองทุนภัยพิบัติสวัสดิการชุมชนตำบล/เทศบาล ตามแนวคิดสัจจะทำบุญปีละ 100 บาท จำนวน 50 กองทุน สมาชิก 6,554 คน เงินกองทุนฯ กว่า 7 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาคนจังหวัดสงขลา ตามแนวคิดทำบุญปีละ 100 บาท เงินกองทุนฯ 3.6 แสนบาท นำสู่เป้าหมายการเกิด “สังคมดี คนมีความสุข”

PNEWS18012010410600935

ดังนั้น ทางสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนสงขลา มูลนิธิ ดร.ครูชบ-ปราณี ยอดแก้ว และจังหวัดสงขลา ได้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด จำนวน 6,145 กองทุน สมาชิก 5.6 ล้านคน เพื่อขยายแนวคิดและยกระดับเป็นสมาคมสวัสดิการภาคประชาชนในแต่ละจังหวัด พร้อมเชื่อมโยงสู่สมาคมสวัสดิการภาคประชาชนแห่งประเทศไทย ตามแนวทางยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ผ่านการเสริมสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด/ ระดับชาติ กับแกนนำเครือข่ายกองทุนฯ ทั้ง 76 จังหวัด ตามแนวทางการสมทบ 1 ต่อ 1 ต่อ 1 ต่อ 1ของกองทุนสวัสดิการชุมชน กับรัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน สู่การจัดทำพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลักดันนโยบายการปฏิบัติเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=25712

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us