|

แบงก์ชาติ เผย ศก.ไตรมาส 4 ปี 60 ขยายตัวต่อเนื่อง ท่องเที่ยวดีขึ้น ขณะที่ผลผลิตยางลด ราคาเกษตรหด

DSCF2467

แบงก์ชาติใต้ เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและไตรมาสก่อน ท่องเที่ยวขยายตัวดี จากนักท่องเที่ยวจีน อุปสงค์ต่างประเทศขยายตัวดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกขยายตัว ขณะที่ผลผลิตยางพาราลดลง ราคาสินค้าการเกษตรหด รายจ่ายลงทุนภาครัฐขยายตัวเล็กน้อย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนสอคล้องกับการจ้างงานที่ลดลง

วันนี้ (2 ก.พ.61) ที่ สถานสวัสดิการสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และแนวโน้ม โดยมีสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่ง

DSCF2476

นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 30.0 และหากไม่รวมหมวดอากาศยาน เรือ แท่น และรถไฟ การส่งออกขยายตัวร้อยละ 20.7 เร่งตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 13.3 โดยการผลิตและส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราขยายตัวทั้งถุงมือยาง ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยางพาราแปรรูปที่มีความต้องการจากตลาดหลักจีน และมาเลเซียเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผลิตน้ำมันปาล์มดิบขยายตัวสูงตามปริมาณวัตถุดิบ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบไทยที่ต่ำกว่าราคาของมาเลเซียเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้สูงถึงราว 160,000 ตัน อย่างไรก็ตามการผลิตและส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลหดตัว โดยการผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปหดตัวทั้งกุ้ง ปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมึก ส่วนการผลิตและส่งออกอาหารทะเลกระป๋องหดตัวจากปัญหาเศรษฐกิจและภาวะสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นสำคัญ

DSCF2475

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.1 โดยการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันและอ่าวไทยขยายตัว จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนและรัสเซียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานต่ำจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวรัสเซียและยุโรปขยายตัวดี ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในภาคใต้ชายแดนลดลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดีช่วงปลายไตรมาสการท่องเที่ยวขยายตัวดีทุกพื้นที่

DSCF2488

ผลผลิตเกษตรขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.2 โดยผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ขณะเดียวกันผลผลิตกุ้งขาวเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการเพาะเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการเร่งเก็บผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม ผลผลิตยางพาราลดลง ด้านราคาสินค้าการเกษตรหดตัวร้อยละ 20.6 โดยราคาลดลงในทุกสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้ำมันที่ราคาลดลงตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบไทยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และ ยางพาราที่ราคาลดลงจากฐานสูงปีก่อน โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากยอดขายรถยนต์จีนที่ชะลอตัวลง ประกอบกับสต็อกยางเซี่ยงไฮ้และชิงเต่าปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ 17.2

DSCF2472

เครื่องชี้การอุปโภคภาคเอกชนขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.7 ชะลอตัวจากไตมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากการใช้จ่ายในหมวดสินค้ากึ่งคงทนและไม่คงทนหดตัว โดยได้รับแรงกดดันจากกำลังซื้อที่ยังไม่เข้มแข็ง เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับรายได้ที่มีความผันผวน อย่างไรก็ดีการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่สะท้อนจากยอดจดทะเบียนยานยนต์เร่งตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการรถยนต์รุ่นใหม่ นอกจากนี้การใช้จ่ายในหมวดบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและขนส่งขยายตัวดี

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ1.6 ตามการลดลงของการลงทุนภาคก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุน สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลที่ลดลง นอกจากนี้ มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์หดตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อย่างไรก็ตามการซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์ยังขยายตัวต่อเนื่อง

DSCF2460

การใช้จ่ายภาครัฐลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.2 และหากไม่รวมหมวดเงินเดือนการใช้จ่ายภาครัฐลดลงร้อยละ 4.9 โดยรายจ่ายประจำหดตัว จากฐานสูงปีก่อนที่มีการเบิกจ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นมากในโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี รายจ่ายลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากการเบิกจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.04 เร่งตัวจากร้อยละ 0.52 ในไตรมาสก่อนเป็นผลจากราคาผักและผลไม้ที่ปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกทำให้พืชผักเสียหาย รวมถึงราคาพลังงานที่ขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สำหรับอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 ในไตรมาสก่อนตามการจ้างงานภาคเกษตรที่ลดลงเป็นสำคัญ

DSCF2471

ณ สิ้นไตรมาส 4 ปี 2560 เงินฝากทั้งระบบของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFls) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.1 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากทั้งประเภทออมทรัพย์และประจำ ด้านสินเชื่อคงค้างของธนาคารพาณิชย์ และ SFls เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 โดยสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26248

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us