|

สงขลาเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งสร้างโอกาสครอบคลุม 4 มิติอย่างเท่าเทียม

PNEWS18020513405100901

วานนี้ (5 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่1 / 2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา , นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา , นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา , นายเขมินท์ เมธีอภิรักษ์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสงขลา , ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ให้ความเห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คนส.) เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้

ด้าน นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 212,457 ราย แบ่งเป็นผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/ปี (ภาคสมัครใจ) จำนวน 119,312 ราย และผู้มัรายได้น้อยกว่า 30,000/ปี อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี (ภาคบังคับ) จำนวน 93,145 ราย

PNEWS18020513405100902

สำหรับมาตรการพัฒนา “คุณภาพชีวิต” ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือรายบุคคล พร้อมติดตามดูแลผู้มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาททุกคน โดยบูรณาการหน่วยงานรัฐ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยจะต้องสร้างโอกาสใน 4 มิติ ประกอบด้วย การมีงานทำ โดยการจัดหางานที่เหมาะสมและส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ , การฝึกอาชีพและการศึกษา สนับสนุนในการฝึกทักษะให้ความรู้ ทำให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม , การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแบบบูรณาการ และการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การสนับสนุนให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย , ที่ดินทำกิน , การออมเพื่อการเกษียณ เป็นต้น

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องครบทั้งกระบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26392

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us