|

สงขลาเดินหน้าอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐ ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด

PNEWS18020610591901201

จังหวัดสงขลา เดินหน้าอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ภายใต้นโยบาย “ไทยนิยมยั่งยืน” เน้นทุกภาคส่วนนำหลัก “ประชารัฐ” บูรณาการการทำงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง

วันนี้ (6 ก.พ. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำอาสาพัฒนาประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยมี นายณรงค์พร ณ พัทลุง หัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสงขลาร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องจาก 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18020610591901206

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลมีนโยบายสำคัญในหลายเรื่อง โดยเฉพาะนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ประกอบด้วย 10 เรื่องและ 1 ใน 10 เรื่อง คือ เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561 มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน โดยจุดเน้นการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ประกอบด้วยแนวทางสำคัญ คือ ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของชาติ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย , การให้ความสำคัญในการลดอุปสงค์ หรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับท้องที่และท้องถิ่น มีการดูแลตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม พร้อมทั้งต้องรับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆ , การลดอุปทาน หรือความต้องการขายสินค้าและบริการ หรือบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง , การเน้นย้ำมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอให้มีความจริงจังในการปฏิบัติ ฝ่ายปกครองทุกระดับต้องบูรณาการความร่วมมือเพื่อปราบปรามผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม และนำหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาใช้ในการดำเนินงาน “ประชารัฐ”

PNEWS18020610591901207

จึงขอให้แกนนำ “อาสาพัฒนาประชารัฐ” ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ร่วมกันบูรณาการการทำงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดสอดคล้องกัน เพื่อให้หมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งจังหวัดสงขลาของเรา มีความมั่นคง มั่งคั่ง และปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนสืบไป

PNEWS18020610591901208

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26401

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us