|

ฉบับ 776

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลคัดเลือกบรรจุ
– อาจารย์สาขาเวชศาสตร์สุกร 1 อัตรา วุฒิป.ตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) และกำลังศึกษานระดับป.โท หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังศึกษาระดับป.เอก หรือสำเร็จการศึกษาระดับป.เอก สาขาเวชศาสตร์สุกร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก – การสอบสอน ให้ผู้เข้าสอบเตรียมสไลด์สำหรับการสอน เวลาประมาณ 15-20 นาที ในหัวข้อ “Eradication of PRRSv in pig farm in Thailand”
– การสอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 มีนาคม 2561 ก่อนเวลา 15.30 น.(สำหรับสมัครด้วยตนเอง ส่วนสมัครทางไปรษณีย์ยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์)
สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้น 3 อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 074-289600 www.vet.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
– อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เน้นด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) ระบบควบคุม (Control System) ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation System) Power Electronics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ)
กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616 วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.074-286904-7 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.psu.ac.th/sites/files/n8457_PSUTHDOC1.pdf

บริษัท ทำดีการบัญชี จำกัด รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 2 อัตรา หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, Express ได้ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องการคนที่รักในสายงานด้านวิชาชีพบัญชี ต้องการคนที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี มีความรับผิดชอบ
สนใจติดต่อ บริษัท ทำดีการบัญชี จำกัด 818 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.089-2934434 หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : mongkon_acc@hotmail.com

ถุงตรากระดิ่ง รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 อัตรา ช/ญ จบ.ป ตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สำรวจตลาดและวิเคราะห์ลูกค้าได้ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ให้กับบริษัทได้ สามารถใช้โปรแกรม Office ได้
สนใจติดต่อ ถุงตรากระดิ่ง 70 ถ.คลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร.081-1010950

บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 2 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป เกี่ยวกับการบัญชี และการเงิน มีความละเอียด รอบครอบ ซื่อสัตย์ และอดทน มีความขยัน ตรงต่อเวลา และต้องการความมั่นคงในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เลขานุการ 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ระบุสาขาวิชา สามารถจัดทำงานเอกสารได้คล่องแคล่ว สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ กล้าแสดงออก มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี
สนใจติดต่อ บริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด 734 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-201346

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับสมัคร
– ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ช/ญ อายุ 30-40 ปี วุฒิป.ตรี วท.บ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย มีทักษะการสื่อสารและ ทักษะการนำเสนอที่ดี มีความเป็นผู้นำ มีประสบการณ์ 7 ปี ขึ้นไป งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยโรงงานอุตสาหกรรม
– พนักงานตรวจสอบคุณภาพ(อาหารสัตว์) 1 อัตรา ช/ญ อายุ 21-26 ปี วุฒิ ปวส.ไม่จำกัดสาขา สามารถทำงานกะได้/,มีความละเอียด รอบคอบ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
– หัวหน้างานปฏิบัติการรับ-ส่งสินค้า 1 อัตรา ช/ญ อายุ 26-35 ปี วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม,การจัดการ,การจัดการโลจิสติกซ์,บัญชี,การตลาด มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป งานขนส่ง/คลังสินค้า สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี รักงานบริการ/สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
สนใจติดต่อ คุณอนันต์,คุณอำไพพร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 275 ม.13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทร.074-498-548-49 ต่อ 103,105 หรือ 061-7572225,061-7572226 หรือส่ง Resumeผ่านอีเมล : ananm@betagro.com,ampaipornt@betagro.com

หจก.หาดใหญ่ มาสเตอร์เคลม รับสมัคร
– พนักงานสำรวจภัย ( เคลม ) หลายอัตรา ชาย จบ ปวส.หรือ ม.6 ขึ้นไป ไม่มีประสบการณ์ จะพิจารณาก่อน ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ มีรถยนต์ส่วนตัวหรือรถจักรยานยนต์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ สามารถ ทำงาน เข้า เวร 24 ชม.ได้
สนใจติดต่อ บุญยงค์ ผู้จัดการ หจก. หาดใหญ่ มาสเตอร์เคลม 220/24 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 081-3481469,088-7886149

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=26547

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us