|

สปข.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ยุค 4.0

PNEWS18030612503501602

สปข.6 เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าถึงประชาชนในยุค 4.0

วานนี้ (6 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (สปข.6) กรมประชาสัมพันธ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อวิทยุ และโทรทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561

นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการแข่งขันในวงการสื่อสารมวลชนในยุค 4.0 ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าสนใจ ด้วยเหตุนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในฐานะที่เป็นสื่อภาครัฐในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ เข้าถึงง่าย และครอบคลุมทั่วถึง จึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของความถูกต้อง น่าเชื่อถือ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย นอกเหนือจากความรวดเร็วทันเหตุการณ์เช่นเดียวกับสื่ออื่นๆ โดยกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ทั้งจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และจากส่วนฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน มีอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารมวลชนและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ทันสมัย ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

PNEWS18030612503501601

อย่างไรก็ตาม มีความคาดหวังว่าผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎี และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมและผู้ฟังในชุมชนท้องถิ่นและสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้มีการลงพื้นที่ตลาดกิมหยง , ตลาดสันติสุข , เทศบาลนครหาดใหญ่ และสนามกีฬาจิระนคร เพื่อฝึกผลิตรายการเผยแพร่ทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27548

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us