|

ม.อ.เชิดชูเกียรติอาจารย์ – บุคลากร เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ในวาระ 50 ปี ม.อ. พร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครือข่ายวิจัย กว่า 500 รางวัล  

วันนี้ (13 มี.ค. 61) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้สอน นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา โดยจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561  ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณผู้ปฎิบัติงานเป็นเวลานาน  และมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา เครือข่ายวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 574 รางวัล

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วันนี้นับเป็นวันดีวันหนึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อชุมชน เพื่อประเทศชาติ กับการผลิตบัณฑิตคุณภาพเข้าสู่สังคม เรามีความตั้งมั่นที่จะขับเคลื่อนทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ Thailand 4.0  การพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

จนถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานด้านวิชาการที่โดดเด่น สร้างความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย ค้นคิดผลงานการประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติจำนวนมาก ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ด้านการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยการสร้างนักศึกษาให้เป็น “บัณฑิตที่มีคุณภาพ”

สำหรับด้านบุคลากรซึ่งเป็นกำลังหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดูแลและส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และมีการส่งเสริมสร้างแรงจูงใจ และได้มีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบ ให้กับบุคลากร มีการคัดเลือก ยกย่องคนดีคนเก่ง คนที่เป็นแบบอย่าง และเชิดชูเกียรติแก่ผู้อุทิศเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน”

โอกาสนี้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552 ส่วนภาคค่ำ มีการจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” มีงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ.การรับบริจาคเพื่อนำสมทบ “กองทุน 50 ปี ม.อ. เพื่อเพื่อนมนุษย์”

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=27712

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us