|

เวทีระดมสมองทำแผนท่องเที่ยวใต้ วอนหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลรับกลุ่มทัวร์จากอาเซียน

DSCF7347

การจัดประชุมโต๊ะกลมเพื่อระดมสมองในหัวข้อ “ศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้สู่อาเซียน : วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและโลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว” จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา และ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ได้รับความสนใจจากผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปประกอบการจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการโดยมีการเสนอให้บูรณาการความร่วมมือและพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และพัฒนาข้อมูลการท่องเที่ยวในสื่อดิจิตอล

DSCF7324

การระดมสมองดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร นักปกครอง นักวิชาการ หน่วยงานด้านความมั่นคง การปกครอง การท่องเที่ยว การขนส่ง สถานกงสุล สายการบิน ภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปัญหาอุปสรรค ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวอินโดนีเซีย และความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็นหัวข้อความปลอดภัยการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

DSCF7342

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เดวิสัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาเซียนศึกษา กล่าวว่าในการระดมสมองด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยว ที่ประชุมเห็นว่าภัยที่เกิดขึ้นที่กระทบกับการท่องเที่ยวมี 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ อุบัติเหตุ การก่อความไม่สงบ การหลอกลวง อาชญากรรม ภัยธรรมชาติ และสุขอนามัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น และกระทบคุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการส่วนหนึ่งยังไม่ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น เนื่องจากขาดทรัพยากรและความรู้ ขาดบุคลากรและผู้รับผิดชอบ มีการละเลยกฎระเบียบ และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

DSCF7338

สำหรับข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในด้านการท่องเที่ยว มีการเสนอให้มีการบูรณาการความร่วมมือในทุกระดับ ทั้งภาครัฐและประชาชน พัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และการช่วยเหลือ พัฒนามาตรฐานบุคลากรและการรักษาความปลอดภัย การบังคับใช้กฎหมาย และการบริหารจัดการ และใช้มิติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

DSCF7337

นอกจากนั้น ในด้านโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ผู้เข้าประชุมได้เสนอให้มีการเพิ่มการบริการขนส่งนักท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยว มีป้ายแสดงระยะทางและที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลในสื่อดิจิตอลหรือผ่านแอพพลิเคชัน การอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่า การเข้าประเทศ การพัฒนาท่าอากาศยาน สถานีขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ พัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล การท่องเที่ยวชุมชน และเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28620

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us