|

สงขลาประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ ช่วงสงกรานต์

PNEWS18041111165500601

ผู้ว่าฯ สงขลา นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

วันนี้ (11 เม.ย. 61) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากแขวงทางหลวง ผู้แทนจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสงขลา ฯลฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติคนที่หนึ่ง/ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานในพิธี

PNEWS18041111165500614

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำทุกภาคส่วนยึดแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีการบังคับใช้อย่างกฎหมายอย่างเข้มข้น เช่น การขับรถในความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด การเมาไม่ขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น พร้อมให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน จัดจุดพักรถ ตลอดจนการรณรงค์ให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวัฒนธรรมอันดีงามของไทย พร้อมฝากถึงพื้นที่ชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ ภาคประชาชน ร่วมกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน ตลอดจนคนในชุมชนให้รักษาวินัยจราจร เพื่อความปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย

ด้าน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสงขลาช่วงเทศกาลสงกรานต์สงกรานต์ 2561 อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้อำเภอ ตลอดจนหน่วยงานเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยมีเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 3 ปีย้อนหลัง ภายใต้ 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยการเปิดจุดตรวจ 32 จุด และด่านชุมชน 33 ด่าน ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ นำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกขับเคลื่อน ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้ผู้นำชุมชนมีบทบาทหลักดำเนินการมาตรการร่วมกับคนในชุมชน เพื่อจุดคัดกรองลดความสูญเสีย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ

PNEWS18041111165500604

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุจากการจอดรถบนไหล่ทาง โดยเฉพาะในช่วงพลบค่ำ ที่จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลง จึงฝากผู้ที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการป้องกัน อาทิ การห้ามจอดรถบนไหล่ทาง การออกลาดตระเวนเตือน และหากมีความจำเป็นที่จะต้องจอดรถบนไหล่ทาง จะต้องมีการเปิดไฟกระพริบ เพื่อให้ผู้สัญจรไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28724

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us