|

“Coach the Coaches Program for MICE Industry” ครั้งที่ 9 ที่หาดใหญ่ เดินหน้า ปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ ชู ม.อ.หาดใหญ่ ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ธุรกิจไมซ์ภาคใต้

ทีเส็บ ลุยใต้ ผนึกกำลังหลักสูตรไมซ์ วจก. ม.อ.หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จัดงาน “Coach the Coaches Program for MICE Industry” ครั้งที่ 9 หวังปั้นบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่ ชู ม.อ.หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ธุรกิจไมซ์ในภาคใต้

วันนี้ (20 เม.ย. 61) ที่ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน “9thCoach the Coaches Program for MICE Industry” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ, หลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (หลักสูตรไมซ์) คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการครั้งแรกของภาคใต้ ที่ขนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไมซ์ชั้นนำของไทย ร่วมถ่ายทอดความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไมซ์รุ่นใหม่พร้อมผลักดันให้คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์ในภาคใต้ โดยมีผู้สนใจจากทั่วประเทศเข้าร่วมการสัมมนากว่า 150 คน

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ หรืออุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการริเริ่มเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับต้นๆที่ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจไมซ์แก่นักศึกษา รวมถึงผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร ผู้จัดงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจไมซ์แก่ผู้จัดงาน รวมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษา ให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้

นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ไทย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยทางทีเส็บมีกลยุทธ์ดำเนินงานหลักๆ 3 ประการคือ 1) WIN คือการดึงงานการประชุมและนิทรรศการเข้าประเทศ หรือสนับสนุนภาคเอกชนในการประมูลสิทธิ์ดึงงานให้เข้ามาจัดในประเทศไทย 2) PROMOTE หรือการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายการจัดประชุมและนิทรรศการ และ 3) DEVELOP หรือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ทั้งนี้ กลยุทธ์ DEVELOP เป็นภารกิจที่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์การดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล และการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Coach the Coaches Program for MICE Industry จึงเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ DEVELOP หรือการพัฒนาของทีเส็บ

ด้าน ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.อ. หาดใหญ่ กล่าวว่า จากการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค ภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ของบุคลากรในธุรกิจไมซ์ ทั้งอาจารย์ผู้สอน บุคลากร และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งเสริมสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไมซ์  หลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ Coach the Coaches Program for MICE Industry ครั้งที่ 9 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2561 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรรวี จันทร์เจริญแดง ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคการศึกษาไมซ์ในภูมิภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร 074 -289-941

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=28874

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us