|

สงขลาเตรียมจัด “มหกรรมยางพารา” เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราอย่างครบวงจร

PNEWS18042410544900701

จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงานนิทรรศการ “มหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา” เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน นวัตกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา , การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา , การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. , อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , หอการค้าจังหวัดสงขลา , ธ.ก.ส.สงขลา , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ราคายางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลามีราคาลดลง เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพปลูกยางพาราประสบปัญหาเดือดร้อน จึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยเน้นแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางสำหรับใช้ประโยชน์ภายในประเทศและการส่งออก และกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร SME ร่วมมือบูรณาการขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราอย่างครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนานวัตกรรมยางพาราสู่สากล

ดังนั้น จังหวัดสงขลา จึงได้กำหนดจัดนิทรรศการ “มหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา” เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรมยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างครบวงจร ในวันที่ 17-19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการพัฒนางานวิจัยด้านนวัตกรรมยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ , การเจรจาธุรกิจ , การจัดเวทีวิชาการ , การประกวดนวัตกรรมด้านยางพารา , การสนับสนุนเงินทุนจากสถาบันการเงิน , การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมยางพาราภาคอุตสาหกรรม , การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเด่นยางพารา ฯลฯ

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

PNEWS18042410544900702

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29027

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us