|

นศ. วปอ. รุ่น 60 ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศที่สงขลา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 4 โครงการ

PNEWS18042611313600301

คณะนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อสังคมใน 4 โครงการ

วันนี้ (26 เม.ย. 61) ที่สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 ซึ่งเป็นผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 150 คน รวมทั้ง พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อนำข้อมูลไปรวบรวมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมบรรยายสรุปแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา

 PNEWS18042611313600303

หลังจากนั้น ได้มีการจัดเสวนาเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ตอนล่าง” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายเอกศักดิ์ อารยนันท์ พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายก้องเกียรติ พรสุวรรณกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และนายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา มีนายธวัชชัย สุจินดา เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

สำหรับจังหวัดสงขลา มีพื้นที่กว่า 7 ล้านตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาคใต้ มีประชากรกว่า 1.4 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 63.42 รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนาอิสลาม และอีกร้อยละ 3.16 นับถือศาสนาอื่นๆ โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยมีสัดส่วนร้อยละ 19.36 สาขาการผลิตที่มีความสำคัญรองลงมา ได้แก่ สาขาการทำเหมืองแร่ มีสัดส่วนร้อยละ 16.09 และสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ สัดส่วนร้อยละ 10.66 ทั้งนี้ สาขาหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา คือ สาขาอุตสาหกรรม โดยกิจกรรมการผลิตที่สำคัญ คืออุตสาหกรรมต่อเนื่องกับยางพาราอุตสาหกรรมแปรรูป และถนอมสัตว์น้ำ รองลงมาเป็นสาขาการทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน กิจกรรมที่สำคัญ คือ การผลิตก๊าซธรรมชาติ สำหรับอันดับ 3 เป็นสาขาเกษตรกรรม โดยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ยางพารา ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้กำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดโดยการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาลหลักการประชารัฐ ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 , แผนพัฒนาภาค , ไทยแลนด์ 4.0 กรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งมีวิสัยทัศน์พัฒนาภายใต้บริบทของจังหวัดสงขลา 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ จะเน้นเรื่องการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตร การท่องเที่ยวและการบริการ ผลิตภัณฑ์โอทอป การค้าและการลงทุน , ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา ความยากจน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ศูนย์ดำรงธรรม กีฬาและสุขภาพอนามัย การบริหารจัดการน้ำ ขยะ และพลังงาน , ด้านความมั่นคง เน้นเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 ช่วงวัย ตั้งแต่เกิดไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปโดยมีกลยุทธ์การพัฒนาภายใต้ “รวมพลังประชารัฐ สร้างเสริมเศรษฐกิจ มั่งคั่ง ยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมมั่นคง”

PNEWS18042611313600310

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการเสวนาได้มีการจัดกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60 ใน 4 โครงการ ประกอบด้วย การมอบเงินช่วยเหลือโครงการครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การมอบหุ่นสอนทำ CPR แก่โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยชีวิตปฐมพยาบาลขั้นต้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ , การมอบยาสามัญประจำบ้านแก่โครงการยาสามัญประจำชุมชนและครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ และการมอบเงินให้แก่โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านยะหาเป็นโรงเรียนต้นแบบสร้างโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายทางคณะได้ลงพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจอีกด้วย

PNEWS18042611313600318

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29113

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us