|

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมจัดระบบบริหารห้องปฏิบัติการ

30768925_425891581156512_407192875_o

ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา อบรมจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผลทดสอบ   

ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการและข้อกำหนด ISO/IEC17025 ให้แก่อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรของทางศูนย์ฯ เนื่องจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จะช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาประสิทธิภาพ โดยที่สังคมรับรู้ว่าผลการทดสอบของห้องปฏิบัติการมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการและบุคลากร ทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

30546785_425891594489844_901643506_o

ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มรภ.สงขลา ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น และให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยริเริ่มและวางแผนดำเนินการด้านห้องปฏิบัติการทดสอบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์บริการมีแนวคิดจัดตั้งห้องปฏิบัติการเครือข่ายในส่วนภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา โดยห้องปฏิบัติการที่จะสามารถให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ เมื่อห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองแล้ว สามารถสร้างความมั่นใจในผลของการทดสอบว่าถูกต้องตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025

“มรภ.สงขลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยและงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีวิสัยทัศน์คือ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล ซึ่งงานด้านบริการวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดทิศทางในการพัฒนา สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นอันเป็นฐานรากของประเทศ” ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าว

30232613_425891584489845_1891193390_o

30771998_425891574489846_1662585494_o

30550611_425891587823178_1515050082_o

30546214_425891577823179_1212736011_o

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29519

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us