|

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4” วันนี้ – 31 พ.ค. นี้

โครงการหนังสั้น ครั้งที่ 4

เปิดรับสมัครแล้วกับ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4” จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เดินหน้าสานต่อโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่ มีความสร้างสรรค์ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ได้นำเสนอและประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยว แนวคิด สิ่งดีงาม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมรวมถึงเป็นการจัดเวทีให้เยาวชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้นการรับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสาธารณชนผ่าน การนำเสนอผลงานสื่อวีดิทัศน์ที่ สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อและเงินรางวัลในการเข้าประกวดเป็นทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 180,000 บาท

โดยคุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด ต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาและชั้นปี)

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ 4” เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://region6.prd.go.th/ และทางเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/regio n6songkhla/ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน พร้อมแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอด้วยตนเองที่ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เลขที่ 40 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร./โทรสาร 074-243730 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน / แนวคิดและรูปแบบการนำเสนอทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และส่งไฟล์มาทางอีเมล prd6.shotfilm@gmail.com ด้วย จากนั้น กรรมการจะคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ ทั้งหมด 12 ทีม เพื่อเข้าอบรม และส่งผลงานประกวดแข่งขัน พร้อมรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษา

สำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับทุนการศึกษาพร้อมโล่เกียรติ ยศและใบประกาศเกียรติคุณ และยังมีรางวัลในส่วนอื่นๆ เช่น รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติ ยศและใบประกาศเกียรติคุณ (พิจารณาจากจำนวนผู้กด Share , Like และ View จากสื่อออนไลน์ YouTube ที่ทางผู้จัดเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น) นอกจากนี้ 12 ทีมทีผ่านการคัดเลือก จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อีกด้วย

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จังหวัดสงขลา เล็งเห็นว่ากิจกรรมในโครงการครั้งนี้ ได้สร้างให้เกิดการการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เจริญเติบโตให้กับเยาวชน ทั้งยังเป็นการสร้างบันดาลใจให้ เยาวชนในการสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ผ่านผลงานสื่อวีดิทัศน์ที่ สอดแทรกเนื้อหาสิ่งดีงามและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” อย่างสร้างสรรค์ได้ จึงได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมุ่งหวังให้ผลงานที่เผยแพร่อ อกไป เป็นสื่อสันติภาพเพื่อสร้างความ สามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมและพัฒนาสังคมต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดของโครงการได้ที่ http://region6.prd.go.th/ewt_d l_link.php?nid=17406&filename= index

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29656

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us