|

ฉบับ 785

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือก
– นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาทเกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง อิเลกทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือ สาขาช่างอิเลกทรอนิคส สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ หากมีความรู้ด้านระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ (UPS) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2561
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.cc.psu.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ ” หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ส านักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
074-282107 แล้วยี่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ โดยส่งลงทะเบียน หรือ EMS ถึง ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครงาน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยจะถือวันที่เอกสารถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภำยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด รับสมัครบุคคล
– เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจําสํานักงานใหญ่ 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง มีความรู้ทางด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Web Application และ Website ด้วยภาษาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น PHP, HTML, JavaScript, AJAX, CSS, jQuery, หรือ Sencha Ext JS เป็น มีสัญชาติไทย มีความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบงาน Database programming โดยใช้ PHP , Mysql , SQL Server ,.net programming มีความรู้ความเข้าใจระบบ Network ภายในสํานักงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานเป็นทีม และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเชิง OOP , MVC 4.9 มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา รักในงานด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไอที และอื่นๆ ที่ มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQL เป็นอย่างดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีประสบการณ์ในการใช้ Framework ของ PHP หรือ JavaScript จะพิจารณาเป็น เกี่ยวข้อง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 21 พฤษภาคม 2561
ผู้ประสงค์จะสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จํากัด โทร.074-282317 ถึง 8

บจก.สยามคัชฑา รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 1 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา
สนใจติดต่อ บจก.สยามคัชฑา 46 ซ.ชื่นอุทิศแก้วสมิทธิ์พัฒนา ถ.แก้วสมิทธิ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.085-1698998

บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่เช็คเกอร์ 3 อัตรา ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
สนใจติดต่อ บริษัท เอ็น เอส โคลด์ สโตเรจ จำกัด 150/2 ม.3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร.074-336990-2 หรือสมัครงานสามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail : ns_job@hotmail.com

บริษัท บี.เอ็ม.อลูมิเนียม จำกัด รับสมัคร
– พนักงานบัญชี 1 อัตรา หญิง วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Expressได้ดี มีความเข้าใจในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ บริษัท บี.เอ็ม.อลูมิเนียม จำกัด 603 ,605 ,607 ,609 ถ.ศุภสารรังสรรค์ (แยกประชายินดี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 064-335 6239, 063-9656595 หรือสามารถส่งใบสมัคร หรือ Resume’ มาที่ E-Mail : bm_alu@hotmail.co.th

สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ สาขาหาดใหญ่ รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา 1 อัตรา ช/ญ อายุไม่เกิน 30 ปี รักในงานบริการ จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) มีมนุษย์สมันพันธ์ดี
สนใจติดต่อ สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ สาขาหาดใหญ่ 59 ถ.จุติอุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-235554-5

หจก.เคพี,มาร์เก็ตติ้ง หาดใหญ่ (2006) รับสมัคร
– พนักงานธุรการ/บัญชี 1 อัตรา หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ศาสนาพุทธ วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความละเอียด รอบคอบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน สามารถขับรถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สนใจติดต่อ หจก.เคพี,มาร์เก็ตติ้ง หาดใหญ่ (2006) 38/4 ถ.ลูกเสือ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทร. 094-0204022 , 082-4290792

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=29723

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us