|

สงขลาประชุมระดมรับฟังความเห็น เดินหน้าแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

DSC_0177

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่  6 จ.สงขลา จัดประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด”

วันนี้ (6 มิ.ย.) ที่ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ อ.เมือง จ.สงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาด” พร้อมด้วยนางวีนา หนูยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จ.สงขลา นายธีรพงค์ สังขอินทร์ กรรมการบริษัทฯ ดร.สมฤทัย ทะสะดวก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชายฝั่ง นายชลวัฒน์ ปัญญา วิศวกรชายฝั่ง ผู้แทนจากหน่วยงานทางภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

DSC_0158

DSC_0196

นางวีนา หนูยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่งและวิชาการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จ.สงขลา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ที่ ครม.ได้มีมติอนุมัติการบูรณาการการจัดการและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลซึ่งตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน องค์กร และสถานศึกษา ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล จนได้ข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งด้วยระบบหาด โดยใช้ธรณีสัณฐานชายฝั่งเป็นเกณฑ์การพิจารณา ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ เริ่มจากตำบลแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จนถึง ต.สะกอม อ.เทพา จ.สงขลา ที่มีท่าทีรุนแรงและต่อเนื่องขึ้นทุกๆ ปี จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง รับฟังความคิดเห็นโครงการวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนการจัดการพื้นที่ชายฝั่งระบบหาดในครั้งนี้ขึ้น

DSC_0146

DSC_0156

DSC_0206

นายมัรวาน หะยีเจ๊ะเเละ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มรภ.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30246

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us