|

สงขลาขับเคลื่อนโครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” จัดการขยะมูลฝอย – ของเสียอันตรายในชุมชน

PNEWS18061210140701001

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” และการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่ ขานรับนโยบายรัฐบาล มุ่งแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นระบบแบบแผน และมีประสิทธิภาพ

วานนี้ (12 มิ.ย. 61) ที่โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ “เมืองสวยใส ไร้มลพิษ และการขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน

PNEWS18061210140701002

การจัดประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ภายใต้การขับเคลื่อน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย

การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) , การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) , การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน

ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 2559 – 2564 โดยมีกรอบแนวคิดในการลดการเกิดขยะมูลฝอย หรือของเสียอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ และใช้ประโยชน์ใหม่ ณ แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3 Rs เพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายแบบศูนย์รวม โดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานและการแปรรูปผลิตพลังงานอย่างเหมาะสม โดยมีความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำคัญตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในปี 2561 ใน 6 เป้าหมาย คือ ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ,ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 95 , ของเสียงตรายชุมชนได้รับการรวบรวมและส่งไปกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 , ขยะมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการร้อยละ 90 , ขยะอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้องร้อยละ 80 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียตรายชุมชนที่ต้นทางร้อยละ 20

PNEWS18061210140701007

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของจังหวัดสงขลา 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561 ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 68.73 , ปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2561 ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 34.46 ปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและส่งเสริมเพื่อให้จังหวัดมีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นระบบแบบแผนมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และปัจจุบันเป้าหมาย 3 ประการ คือ จังหวัดมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นปัจจุบัน , จังหวัดมีการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และจังหวัดมีศูนย์ หรือที่เเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนเพื่อส่งไปกำจัดต่อไป

PNEWS18061210140701009

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30466

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us