|

มรภ.สงขลา อบรมฟรีการทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ 9-11 ก.ค. นี้

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ

มรภ.สงขลา เปิดอบรมฟรี การทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ อัดแน่นความรู้ทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสอนกลยุทธ์การขาย ช่องทางทำตลาดออนไลน์  หวังปั้นนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป ต่อยอดสู่ผู้ประกอบการใหม่

น.ส.อมราวดี วงศ์เทพ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการจัดอบรมทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามในเชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. 61 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 12 (สงขลา) และ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา ว่า วัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเป้าหมายในการเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ โดยเปิดรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพเดิมที่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป รวม 40 คน เข้ารับความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์ม ชนิดปลาสวยงามของไทยและต่างประเทศ โรคและการป้องกัน การเพาะพันธุ์ปลาและการอนุบาล พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ปลากัด ปลาหางนกยูง/ปลาทอง การสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ทักษะและกลยุทธ์ในการขาย การตลาด/ช่องทางจัดจำหน่าย การตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารการเงิน การอ่านวิเคราะห์ตัวเลขทางการเงิน เป็นต้น

น.ส.อมราวดี กล่าวว่า ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดตั้งขึ้นเพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างจิตสำนึกนักศึกษาขณะกำลังศึกษาหรือเมื่อเรียนจบออกไปแล้ว ให้มีแนวคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง ด้วยกิจกรรมสร้างสภาพแวดล้อมให้มีการจำลองสภาพธุรกิจ สอดแทรกผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เป็นประสบการณ์ผ่านสภาพแวดล้อมเหล่านี้ และเกิดความตระหนักในความเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ตนเองแล้วนั้น มีแนวคิดและทักษะในการประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจจึงมีบทบาทหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือ การสร้างกระบวนการบ่มเพาะผู้ประกอบการ ซึ่งในกระบวนการบ่มเพาะนั้นนอกจากตัวผู้ประกอบการแล้ว จะต้องมีเรื่องของสินค้าหรือบริการ และระบบการบริหารจัดการธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

แบนเนอร์อบรมทำธุรกิจเพาะพันธุ์ปลาสวยงามฯ

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ กล่าวอีกว่า ด้วยองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่มีความเป็นเลิศของ มรภ.สงขลา ตัวอย่างเช่น ด้านอาหาร ด้านเกษตร ที่สามารถเรียนรู้เทคนิค กระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดธุรกิจ กระบวนการผลิต ทักษะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร พร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเอง ซึ่งนอกเหนือไปจากการให้ทักษะต่างๆ เหล่านี้แก่นักศึกษาแล้ว ยังสามารถให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจในองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ลดอัตราการว่างงาน สามารถประกอบธุรกิจได้เอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ จึงจัดอบรมฟรีให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้

สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 074-260249 หรือ 080-5390924 email : skru-ubi@hotmail.com

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30682

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us