|

กนอ. เผย นิคมอุตสาหกรรมสะเดา เริ่มสร้างต้นปี 62 เดินหน้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

DSCF5874

กนอ. เดินหน้าสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุม “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต” นำไปสู่แนวทางการพัฒนา ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม – ภาครัฐ – ประชาชน เผย เริ่มสร้างโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมต้นปี 62

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 ที่ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา กนอ.จัดกิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยจัดประชุมเสวนา หัวข้อ การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต โครงการ สานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สงขลา) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และประชาชน ประมาณ 100 คนเข้าร่วม

DSCF5859

นายวิชชา ทรงประยูร ผู้อำนวยการกองชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า กนอ.ได้รับนโยบายในการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และเพิ่มพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมโครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งพื้นที่ในอำเภอสะเดาที่ได้รับเลือกให้มีการจัดตั้งเป็น “นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา” เพื่อรองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ตั้งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจการลงทุนของภาคใต้ ทั้งนี้ การจะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่ใช่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ต้องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน และผู้มรส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน จึงจะสามารถสร้างความเชื่อมั่น และก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ดังนั้น ความสำคัญในการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดำเนินไปควบคู่กัน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งหรือขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอนาคตจะต้องมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหลายภาคส่วนมักจะกังวลกับผลกระทบที่เกิดขึ้น การเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในกรณีปัญหาต่างๆ การส่งเสริมคูณภาพชีวิตและการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอันเกิดจากอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะนพไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจกับชุมชน เพื่อให้เกิดการยอมรับของชุมชนโดยรอบพื้นที่อุตสาหกรรม

DSCF5863

“กนอ.จึงมีแผนการดำเนินงาน CSR ตามโครงการสานสัมพันธ์ สรรค์สร้างความรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (สงขลา) โดยเริ่มดำเนินการในปี 2560 – 2561 ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยการสร้างฉันทมติร่วมกัน และเป็นการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทุกภาคส่วน โดยดำเนินงานตามกระบวนการและยึดหลักตามขั้นตอนการดำเนินงาน 11 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกทุกด้านของพื้นที่ 2. การลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 3. การสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลศึกษาแบบเจาะลึก 4. จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 5. จัดเวทีสานเสวนาชุมชนกลุ่มย่อย 6. จัดเวทีสานเสวนาหาทางออก 7. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน 9. จัดประชุมคณะทำงาน 9. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบและเชื่อมเครือข่ายการทำงาน 10. ขับเคลื่อนการทำงานและติดตามประเมินผล/ถอดบทเรียน และ 11. จัดทำสารคดีเพื่อเผยแพร่และสรุปผลการดำเนินงาน”

DSCF5877

ทั้งนี้ ปัจจุบัน กนอ.ได้ดำเนินการตามกระบวนการไปแล้ว 6 ขั้นตอน เป็นการจัดประชุมเสวนาในหัวข้อ “การหาทางออกสู่ความฝันที่เป็นจริงในพื้นที่สะเดา เพื่อส่งมอบให้ลูกหลานในอนาคต” และในอนาคต กนอ.มีเป้าหมายในการดำเนินงานตามกระบวนการให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อจะไปสู่การดำเนินงานร่วมกันทั้ง 3 ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้ง สร้างการยอมรับ และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

DSCF5878

สำหรับ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บริเวณ ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา บนพื้นที่ 1121 ไร่ 2 งาน ห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซีย ประมาร 0.5-1.5 กม. และห่างจากตัวอำเภอสะเดา ประมาณ 10 กม. โดยจะเริ่มสร้างประมาณต้นปี 2562 ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายคือการให้บริการโลจิสติกส์ ศูนย์ขนส่งสินค้า และคลังสินค้า อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา อุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป อาหารฮาลาล อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการโลจิสติกส์ กลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้สะเดาเป็นฐานการผลิต/ฐานกระจายสินค้า/ศูนย์บริการ จากประเทศไทยไปประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศที่ 3 เช่น อินเดีย กลุ่มนักลงทุนจากต่างประเทศ เป็นเป้าหมายหลักในการจัดทำโครงการ

DSCF5880

DSCF5881

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=30716

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us