|

สงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนเมืองสีเขียว

PNEWS18070412073801001

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองสีเขียว ชู 6 ประเด็นเน้นการเติบโตของเมือง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ที่ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนจังหวัดสงขลาสู่เมืองสีเขียว” โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายไพร พัฒนา นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพัฒนาสู่ความเป็นเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นตามมา คือ เมืองจะเจริญเติบโต และขยายตัวอย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ ปัญหาขยะ ภาวะน้ำเสีย ปัญหาการจราจร อันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาให้เกิดการขยายตัวของเมืองอย่างยั่งยืน จึงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค เช่น GMS IMT-GT

PNEWS18070412073801017

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีว่าจังหวัดสงขลาได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องดำเนินแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสีเขียวตามกรอบแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ร่วมกับเมืองมะละกาของมาเลเซีย เมืองบาตัม และเมืองเมดานของอินโดนีเซียในการพัฒนาเมืองเป็นเมืองสีเขียวมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และความเท่าเทียมทางสังคม เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของเมือง โดยการยกระดับความน่าอยู่ของเมือง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของเมือง มีการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางสังคม โดยในเบื้องต้น จังหวัดสงขลาได้กำหนดประเด็นการพัฒนาเมืองสีเขียวไว้ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ การจัดการน้ำ การจัดการขยะ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทดแทน การจราจรไร้มลภาวะ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งป่าชุมชนและเกษตรในเมือง

ทั้งนี้ แนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียวนับว่าสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาจังหวัดสงขลา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำหนดไว้ใน 14 วาระสงขลา ปี 2561 ด้วย ได้แก่ สงขลาเมืองสีเขียว สงขลาสะอาด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้าน นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียวของจังหวัดสงขลาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล 48 แห่ง รวมถึงผู้แทนสำนักงานเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งสิ้น 180 คน โดยมีสาระสำคัญการประชุม ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียวและนโยบายที่เกี่ยวข้องการนำเสนอผลการดำเนินงานของพื้นที่นำร่อง” , การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองสีเขียว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานพัฒนาเมืองสีเขียวของเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครสงขลา และเทศบาลที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น คือ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา รวมทั้งผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31100

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us