|

สงขลาพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมอบต้นไม้เชิดชูบุคคล – องค์กรดีเด่น ด้านจัดการสิ่งแวดล้อม

PNEWS18070413593401101

จังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรม “สิ่งดีๆ ภาคีสุขภาพสงขลาการจัดการขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” พร้อมมอบต้นไม้ และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2561 และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 61 ที่ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กิจกรรม “สิ่งดีๆ ภาคีสุขภาพสงขลาการจัดการขยะต้นทาง ลดโรคร้าย คลายโลกร้อน” พร้อมมอบต้นไม้ และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่น ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 4 กรกฎาคม 2561 และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีนายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิม ตลอดจนผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน พระภิกษุสงฆ์ อิหม่ามประจำมัสยิด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

PNEWS18070413593401103

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ศาสนสถาน” เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน การที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำประเด็นด้านสุขภาพสู่ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพและนำมาขยายผล นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เกิดเครือข่ายพัฒนาศาสนสถาน ระหว่างวัดกับมัสยิด ตลอดจนมีการนำสิ่งดี ๆ ที่ได้จากการพัฒนาศาสนสถานไปใช้ในชุมชน เครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสงขลา ดำเนินกิจกรรมเรื่องการจัดการขยะชุมชน ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและสอดคล้องกับนโยบายจังหวัด เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด หากมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จะทำให้บ้านเมืองมีความสะอาด เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทำให้อยากมาเที่ยวจังหวัดสงขลาอีก นอกจากนี้ เมื่อขยะลดลง ก็จะช่วยลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกที่เป็นโรคระบาดสำคัญของจังหวัดสงขลา

ด้าน นางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน และพัฒนาศาสนสถานให้เป็นศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชน โดยเน้นกิจกรรมหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ การส่งเสริมสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ ผู้นำศาสนา และผู้มาใช้ศาสนสถาน การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาศาสนสถาน และขยายผลกิจกรรมด้านสุขภาพในศาสนสถานสู่ชุมชน และนำศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพที่มีกิจกรรมดีเด่นมาแลกเปลี่ยนในเวทีสัมมนาวิชาการ

PNEWS18070413593401108

กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดขึ้น โดยในช่วงเช้า จัดให้มีการทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม การสรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพจังหวัดสงขลา การแลกเปลี่ยนบทเรียนความสำเร็จตำบลจัดการขยะ 4 โซน บทเรียนความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพตามวิถีชุมชนประเภทวัด มัสยิด บูธผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมอบพันธุ์กล้าไม้ เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ จำนวน 1,600 ต้น และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กรดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31107

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us