|

สงขลาขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระดับอำเภอ ยกระดับคุณภาพชีวิต ปชช.

PNEWS18070509520600501

จังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เดินหน้าขับเคลื่อน “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ระดับอำเภอ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

วานนี้ (5 ก.ค. 61) ที่ โรงแรม บี.พี.สมิหลาบีชฯ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในปี 2561 ที่ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสงขลา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และใช้เป็นช่องทางการการตลาดออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เป็นไปอย่างทั่วถึงด้วย นอกจากนั้นผลการดำเนินงานจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในภาพรวมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลอดจนจะสามารถสร้าง และพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำมาต่อยอดการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสมด้วย

PNEWS18070509520600506

สำหรับจังหวัดสงขลานั้น มีความได้เปรียบและมีจุดแข็งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวหลายประการ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่โดดเด่น มีสถาบันการศึกษามากมายที่ถือได้ว่าเป็นต้นทุนทางวิชาการ เป็นเมืองหลัก เป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จึงขอให้เวทีการประชุมวันนี้ (5 ก.ค. 61) เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดสงขลา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และมีทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่ถูกต้องเหมาะสมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ด้าน นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนการปฏิรูปเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อผลิตกำลังคน การสร้างพลังทางสังคม ลดการเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ให้เน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาลงไป ระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นแกนหลักที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสินค้าภายในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยให้ดำเนินการภายใต้ 5 กระบวนงาน ดังนี้ 1. ด้านพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

PNEWS18070509520600508

โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 105,192,000 บาท ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอ มีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 39 หมู่บ้าน

ในวันนี้ (5 ก.ค. 61) จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการจัดการท่องเที่ยว และเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในระดับอำเภอ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 480 คน ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอ ๆ ละ 30 คน รวม 480 คน โดยกำหนดดำเนินงาน 2 รุ่น ๆ ละ 8 อำเภอ ดังนี้

-รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ อ.สทิงพระ สะเดา จะนะ เทพา นาทวี หาดใหญ่ เมืองสงขลา และอ.ระโนด

-รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2561 ได้แก่ อ.กระแสสินธุ์ สิงหนคร รัตภูมิ บางกล่ำ ควนเนียง นาหม่อม คลองหอยโข่ง และ อ.สะบ้าย้อย

PNEWS18070509520600511

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีศรีวิชัยภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31112

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us