|

วัฒนธรรมสงขลา เดินหน้าสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน – แกนนำเยาวชน พัฒนาสื่อปลอดภัย

PNEWS18071009455201001

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา” เดินหน้าสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน และแกนนำเยาวชนพัฒนาสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ก้าวทันกระแสสังคมและเทคโนโลยี

วันนี้ (10 ก.ค. 61) ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา : กิจกรรมเสวนาเครือข่ายสื่อมวลชน และแกนนำเยาวชนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

PNEWS18071009455201003

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า โครงการ “พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้จัดขึ้นในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกระแสสังคม และความทันสมัยด้านเทคโนโลยี ตลอดจนสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ที่เข้าถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลทุกเพศ ทุกวัย หันไปใช้เทคโนโลยีและสื่ออย่างขาดความยั้งคิด และบางครั้งกลายเป็นปัญหาสังคมที่ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งการใช้สื่อนั้น มีองค์ประกอบทั้งผู้ผลิต ผู้เผยแพร่ และผู้ใช้สื่อ ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม ตามบทบาทหน้าที่ของตน ในส่วนของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศ จำเป็นจะต้องมีภูมิคุ้มกัน และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

PNEWS18071009455201009

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และการบริโภคสื่อในสังคม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็ก เยาวชน และเครือข่ายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้เกิดการผลิต การพัฒนาสื่อปลอดภัย การสร้างสรรค์สังคม การนำเสนอสื่อที่ดีมีคุณภาพอย่างแพร่หลาย เดินหน้าสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้มีคุณธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน

วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ได้ฝากถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมโครงการในครั้งนี้ ไปเสริมสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง และที่สำคัญ คือ การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้น จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน แกนนำเด็ก และเยาวชน ตลอดจนสื่อมวลชน จะได้ใช้เวทีแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อไป

PNEWS18071009455201007

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31254

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us