|

สงขลาเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยต่อเนื่อง

PNEWS18071014182701901

จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มุ่งปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 61 ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการติดตามการบริหารจัดการปัญหาขยะในหลายประเด็น อาทิ การเตรียมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 , การจัดการขยะรีไซเคิลของจังหวัดสงขลา “โครงการขยะเงินล้าน” , แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย , การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ฯลฯ

PNEWS18071014182701902

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตกค้าง และการดำเนินการปิด และ/หรือปรับปรุงฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการจัดการขยะ

ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จำนวน 24 แห่ง ให้พิจารณาจัดทำโครงการที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เพื่อเสนอขอรับงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกับเทศบาลฯ ในการดำเนินการเรื่องการจัดการขยะ

PNEWS18071014182701905

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา , เทศบาลตำบลนาสีทอง อำเภอรัตภูมิ , องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31357

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us