|

อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็น ปชช. โครงการจัดการขยะมูลฝอย

PNEWS18071110134800401

อบจ.สงขลา เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เดินหน้าบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี พร้อมป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น

วานนี้ (11 ก.ค. 61) ที่อาคารอเนกประสงค์ (หลังใหม่)โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบรักษาราชการผู้อำนวยการกองผังเมือง และนางสาวชัญญณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง กองผังเมือง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

PNEWS18071110134800412

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายระยะเร่งด่วนในการนำร่องรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงสุด จำนวน 2,471,840 ตัน ส่งผลให้เป็นจังหวัดสกปรกด้านการจัดการขยะมูลฝอย และมีปริมาณขยะมูลฝอยสะสม ลำดับ 1 ของประเทศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาไหม้ขยะมูลฝอย การปนเปื้อนของน้ำชะขยะมูลฝอยไหลลงสู่แหล่งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ปัญหากลิ่นเหม็น และพาหะนำโรคส่งผลกระทบต่อชุมชน และประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทำให้มีการร้องเรียนของประชาชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการโครงการศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาออกแบบระบบการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนดำเนินการโครงการ ความคุ้มค่า การลงทุน และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการโครงการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ต่อไป

PNEWS18071110134800426

ด้าน นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ อำนาจ และหน้าที่ สามารถจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้น เป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549) มาตรา 17 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง การกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือศึกษาออกแบบการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาให้ถูกวิธี และป้องกันผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการศึกษาออกแบบโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณ ลักษณะ และคุณสมบัติของขยะ รวมถึงปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยในปัจจุบัน พร้อมเพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เป็นการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ และการเงินของระบบกำจัดขยะมูลฝอย อัตราค่าบริการ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสม เป็นการศึกษา และเสนอรูปแบบขององค์กร และบริหารงานที่เหมาะสมในการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งข้อเสนอแนะ และเพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย (ขยะมูลฝอยใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

PNEWS18071110134800416

ในโอกาสนี้ มี รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเผากากของเสีย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31362

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us