|

ฉบับ 789

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือก
– นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติงานประจํางานวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ช/ญ มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Express, Microsoft Excel, Microsoft Word ได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลางานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีถึงดีมาก หากสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอื่นๆได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หากมีประสบการณ์การทํางานจะได้รับการพิจารณาค่าประสบการณ์การทํางานตามความเหมาะสม ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
กําหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 24 กรกฎาคม 2561 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ ทาง http://www.fms.psu.ac.th เมนูข่าวรับสมัครงาน : วันที่ 3 สิงหาคม 2561 สอบข้อเขียน 4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด 3×4 เซนติเมตร ถ่ายมาแล้วไม่เกิน
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารบริหาร สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-7812-3 ในวันทําการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา 15.30 น. http://www.personnel.psu.ac.th/per8.html

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
– เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ต้องปลดพันธะทางทหารประจําการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี โรคหัวใจ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ หากมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่ตนเองสังกัดหรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางไปกลับได้ สะดวก และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลา หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิด
ลหุโทษ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดใดๆ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076 –251178 ต่อ 101

บริษัท คาร์เร็กซ์โพลิเมอร์ รับสมัคร
– QA Supervisor 2 อัตรา ช/ญ อายุ 23- 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง, วิทยาศาสตร์เคมี, พอลิเมอร์ เป็นต้นมีประสบการณ์ด้าน Lab อย่างน้อย 1 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
– Production Executive (รองผู้จัดการฝ่ายผลิต) 2 อัตรา ช/ญ อายุ 27- 40 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการยาง ,วิทยาศาสตร์เคมี,พอลิเมอร์ เป็นต้น มีประสบการณ์โรงงานอย่างน้อย 4 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ เกรดเฉลี่ย : 2.60 ขึ้นไปพิจารณาเป็นพิเศษ
– ช่างเทคนิค 3 อัตรา ชาย อายุ 21- 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกล ฯลฯ สามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสบการณ์ทางด้านช่างพิจารณาเป็นพิเศษ
– พนักงานCompound Operator 4 อัตรา ชาย อายุ 21-35 ปี วุฒิการศึกษา ป.6 , ม.3 , ม.6 , ปวช. เท่านั้น สามารถทำ OT ได้ มาสมัครที่บริษัทพร้อมสัมภาษณ์ทันที หากผู้สมัครอยู่ใกล้พื้นที่บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– QA (แผนกควบคุมคุณภาพ) 1 อัตรา หญิง อายุ 20-35 ปี วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา สามารถทำงานเข้ากะ สลับกลางวัน-กลางคืนได้ รายได้เฉลี่ย 345/วัน ไม่รวมโอที เป็นพนักงานรายวัน แต่เป็นพนักงานประจำของบริษัท ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าร่วมงาน
สนใจติดต่อ บริษัท คาร์เร็กซ์โพลิเมอร์ อี 1-6 เขตอุตสาหกรรมส่งออก นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (นิคมฉลุง-บ้านกลาง) หมู่ 4 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 074-206-111 ต่อ 272 โทรสาร : 074-206-112 E-mail : Hr.innolatexthai@gmail.com

บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 1 อัตรา หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ในการ สรรหา คัดเลือก บุคคลเข้าทำงาน สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี สามารถเข้างานเป็นกะได้ มีความตั้งใจในการเข้ามาทำงานที่นี่ หากมีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ …
– เจ้าหน้าที่รับสินค้าเข้าบริษัท 1 อัตรา หญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ สุภาพ สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี มีความตั้งใจในการเข้ามาทำงานที่นี่ หากจบตรงสาขาพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด 369 ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห์4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ใกล้วัดเกาะเสือ) โทร.074-239356-9 FACEBOOK : ร้านยาฟาร์มาเพล็กซ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสแอลจี เอ็นจิเนียริ่ง รับสมัคร
– วิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หากมีประสบการและรถยนต์ส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอสแอลจี เอ็นจิเนียริ่ง 142/146 หมูที่ 8 ตใ เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 โทรศัพท์ 081-095-2062 และ 074-370-445 E-mail : tslg.engineering@gmail.com

Neca Reiche Hotel รับสมัคร
– หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 1 อัตรา ช/ญ วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี บุคลิกภาพดูดี มีประสบการณ์ฝ่ายขายของงานโรงแรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หัวหน้าห้องอาหารและจัดเลี้ยง 1 อัตรา ช/ญ วุฒิไม่จำกัด มีประสบการณ์ของงานโรงแรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ช่างทั่วไป 2 อัตรา ชาย วุฒิปวช ขึ้นไป มีความสามารถด้านไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ สามารถซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศได้เป็นอย่างดี ไม่เกี่ยงงาน อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล Neca Reiche Hotel 736/2 ถนนปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (เยื้องโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์) โทร. 074-300-655 E-mail : HR.necareiche@gmail.com

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ รับสมัคร
– เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานเป็นทีมได้ จบสาขาบัญชี,การเงิน,การธนาคาร,บริหารธุรกิจ
สนใจติดต่อ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ 1518, 1518/1, 1518/2 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.094-5857740

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31446

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us