|

พาณิชย์ เดินสายจัดงาน ‘Offline 2 Online Expo 2018’ ที่ สงขลา หนุน SME ใช้ออนไลน์ขยายตลาด

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน แสดงสินค้า Offline 2 Online Expo 2018 ครั้งที่ 3 ที่ จ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ ส่งเสริมให้ผู้ประกกอบการไทยเข้าสู่ช่องทางการตลาดออนไลน์ เร่งผลักดันเอสเอ็มอีไทย ใช้ e-Commerce และการตลาดดิจิทัล สร้างสรรค์สินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการตลาด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้า Offline 2 Online Expo 2018 ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 ที่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อย่างที่ทราบกันว่าธุรกิจของผู้ประกอบการที่เป็นคนตัวเล็กจากเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทย เพราะมีจำนวนกว่าร้อยละ 95 ของผู้ประกอบการทั้งหมด และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่าร้อยละ 50ของแรงงานทั้งหมดในประเทศไทยที่ผ่านมา ปัญหาที่ผู้ประกอบการคนตัวเล็กเผชิญและต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งด้านทัศนคติ Mindset และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการจัดการองค์กร การเงิน การบัญชี การตลาด บุคลากร การขาดแคลนแรงงานทีมีฝีมือ (Skilled Worker) การบริหารต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้

และอีกเหตุผลหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือ การปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การตลาด และโลจิสติกส์นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน ซึ่งเทคโนโลยีและยุคดิจิทัลทำให้เกิดการค้ารูปแบบใหม่ตลอดเวลา การค้าออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการค้ารูปแบบใหม่ ปัจจัยความอยู่รอดของผู้ประกอบการและประเทศไทย อยู่ที่ความสามารถในการปรับตัว และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ดี ที่ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้เท่าทันและก้าวหน้าไปกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศก็ตาม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำการค้าเป็นอย่างมากเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการลดต้นทุน ลดระยะเวลา เพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเศรษฐกิจยุคใหม่โดยมีแนวทาง ในการพัฒนา ดังนี้ ด้านที่ 1 การพัฒนาคน (Human) พัฒนาความรู้ สร้างนักรบออนไลน์ ผ่านหลักสูตรต่างๆ การพัฒนานักรบออนไลน์คนรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และร่วมมือกับตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐและเอกชน ด้านที่ 2 การสร้างความน่าเชื่อถือ (Trust and Security) ให้กับผู้ประกอบการe-commerce ผ่านเครื่องหมายรับรองการมีตัวตน (DBD Registered) และเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ e-commerce (DBD Verified) ด้านที่ 3 การผลักดันเข้าทางสู่ช่องทางออนไลน์ (e-marketplace) โดยจัดทำ Platform e-commerce ของภาครัฐ ได้แก่ ของดีทั่วไทย.com นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง e-Logistic e-Payment ของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการให้ผู้บริการขนส่งและการเงินเข้ามาร่วมมือเช่น การร่วมมือกับร้านค้าโชวห่วยทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าให้กับชุมชน และด้านที่ 4 การสร้างโอกาสทางการตลาด (e-Commerce Booster) ผ่านการกระตุ้นทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์

และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการตลาด โดยการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่โลกการค้าด้วยช่องทางการตลาดออนไลน์ ในโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน Offline 2 Online ในธีมหลัก “ของดีออนไลน์ – ออนไลน์แลนด์แดนพารวย” ซึ่งการจัดงานแสดงสินค้า Offline 2 Online Expo ในครั้งนี้ เพื่อสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างการกระจายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้ SMEs รวมถึงผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนได้โดยสะดวกและสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังสนับสนุนการสร้างค่านิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=31746

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us