|

9 หน่วยงานสานพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จชต.

9 หน่วยงานขานรับนโยบายบูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชน

วันนี้ (8 ส.ค. 61) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, จังหวัดยะลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนราธิวาส มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนา ทั้งการพัฒนาคน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาอุตสาหกรรม และสิ่งสำคัญ คือ การเสริมสร้างความมั่นคงและสามัคคีในพื่นที่ ซึ่งรวมถึงการยกระดับความเชื่อมั่นของพื้นที่ให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงความงามและความจริงของพื้นที่ ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่และถูกบิดเบือนมานาน การท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงแค่โอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในพื้นที่ แต่ยังเป็นโอกาสในกานสร้างความเข้าใจและมิตรภาพให้กับคนในประเทศได้รักและสามัคคีกันมากขึ้น

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการ Co-Creation “ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์” ซึ่งเป็นปัจจัยสู้ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง 9 หน่วยงานขึ้น

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการสนับสนุนการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) พัฒนาบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้อย่างระบบ สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นสู่ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีคุณภาพ รวมถึงการร่วมกันถอดบทเรียน ติดตามประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบ และขยายผลเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาสู่ชุมชน แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อผลสัมฤทธิ์ คือ ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสานพลังของหน่วยงานที่มีภารกิจและเชี่ยวชาญที่หลากหลาย แต่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นโจทย์ในการพัฒนา เพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การยกระดับความอยู่ดีมีสุข ความสามัคคีปรองดอง และความสงบสุขของชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32332

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us