|

สถาบันสิ่งทอ จัดสัมมนา “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” เดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดอาเซียน

1A8F4847-F99B-4998-9642-3988269EB0FA

สถาบันสิ่งทอ จัดสัมมนา “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หวังเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการแข่งขัน เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลักดันให้เกิดการผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์ พร้อมมุ่งสู่ตลาดอาเซียน

29D38839-281F-49E7-8357-4574D3632A4F

วันนี้ (16 ส.ค. 61) ที่ โรงเเรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนาหัวข้อ “Fashion development to Shifting the Local’s well-being in ASEAN” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประจำปี 2561 จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอาเซียน ในระยะที่ 2 โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานภาครัฐเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการกว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนา

27A93B4B-CBEC-460B-81DF-52601A3CC602

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผ่านการพัฒนาภายใต้ โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยได้พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 4,000 คน พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่กว่า 300 ผลิตภัณฑ์ และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 20%

645D0AB0-A0B8-46FE-88EE-F5964B40A895

สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 เป็นการร่วมกันระหว่าง สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อเชื่อมโยง ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และฐานข้อมูลที่มีอยู่  มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมต่อการแข่งขัน เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการผลิตและจําหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

C54141F3-0B33-4C99-8670-AC3B192E6F2F

ด้าน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสรุปผลและเผยแพร่การดําเนินงานของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 กลุ่ม ไม่ต่ำกว่า 300 คน เน้นการพัฒนาที่สําคัญ โดยใช้การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากความคิดเชิงสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) จากต้นทุนท้องถิ่น ผสมผสานกับเทคโนโลยี และข้อมูลแนวทางการพัฒนาสินค้า และการประยุกต์ใช้แนวโน้มสีและแฟชั่นสําหรับท้องถิ่นและชุมชน โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดระดับบน แทนการผลิตหรือทําตลาดทั่วๆ ไป โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขัน ด้านราคา และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการทดสอบตลาด ทางสถาบันฯ ได้นํากลุ่มผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และสามารถจําหน่ายตลาดต่างประเทศได้ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Hong Kong Fashion Week 2018 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง 

C5357C96-E5C1-4363-B67D-926601953657

โดยงานในช่วงแรกจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาภายใต้โครงการในแนวคิด “Entering the Global ARENA” เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋าจากใยตาล และกระเป๋าจากผ้าทอเกาะยอผสมบาติก และต่อด้วยการเสวนาหัวข้อ “จากแนวคิดสู่ผลิตภัณฑ์” โดยคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข คุณอรสา โตสว่าง และคุณสุพัฒน์ พรหมนิมิตร ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา “Fashion development to Shifting the Local’s wellbeing in ASEAN” โดยได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจําสงขลา รวมทั้ง Mr.Eric Choong ดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากประเทศมาเลเซีย ผลงานทั้งหมด เป็นการสร้างความแตกต่าง สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความยั่งยืน ให้แก่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิม รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ พร้อมมุ่งสู่ตลาดอาเซียน ดั่งชื่องานสัมมนาในครั้งนี้

2452463A-2045-4831-BC85-0E162C09F8FE

FA5BB91B-BF19-4788-A169-386DF1E4573A

839B635C-C247-48BA-B212-1E22F778FBFA

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=32638

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us