|

ม.อ.เปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

E8B47842-4B51-4100-9C5D-5AFC340D83FE

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด “เวทีขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน” หวังสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินแผนชุมชน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชน

วันนี้ (6 ก.ย. 61) ที่โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายบุญภพ มะเดื่อ ปลัดอาวุโส อำเภอสะเดา เป็นประธานเปิด “เวทีขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน” โดยมี รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

19800D38-09F9-404A-BB26-22581548BE60

รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ชุมชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และภาคประชาชน กำหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายและประกาศให้ 4 ตำบล ในเขตอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสำนักแต้ว, ตำบลสำนักขาม, ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

F2649D49-0B28-433A-9470-052BD3C76CCE

ดังนั้น การที่ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และสามารถกำหนดแผนชุมชนเพื่อการดำเนินการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดแผนชุมชนที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

สำหรับโครงการนี้ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561 โดยผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่เกิดขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายความก้าวหน้าของกิจกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมากขึ้น เกิดความตื่นตัวของหลายภาคส่วน รวมไปถึงความร่วมมือในกระบวนการคิดที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมากขึ้น

5D090C2F-E9E2-4CAC-9C14-7D2150FDF081

ทั้งนี้ แผนชุมชนจำนวน 4 ฉบับ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะส่งมอบแผนงานให้แก่พื้นที่นั้น ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการจะยังคงร่วมแสดงส่งต่อแผนชุมชนทั้ง 4 ฉบับ เข้ารับการพิจารณาในระดับจังหวัด และหน่วยงานกำกับดูแลนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ภาคเช้าจัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แผนชุมชนโดยภาคประชาชน – เราทำได้” วิทยากรโดย นายสมชาย ละอองพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่การ, การอภิปรายผลจากการระดมความคิดเห็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีการอภิปรายกลุ่มและระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา โดยภาคประชาชน 4 ตำบล (ตำบลสำนักแต้ว, ตำบลสำนักขาม, ตำบลปาดังเบซาร์ และตำบลสะเดา) และการนำเสนอผลการระดมความคิดเห็น

4296F7A1-D935-49EB-8A38-751B99705EF1

05BF89F9-C8E9-4FB1-A5E7-5D21BD0A5DC3

C2AD8AB8-7133-4A0A-BFE0-894904B1A708

E2C586E1-28CB-4BA6-A3B0-6F354FA38842

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33279

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us