|

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความเห็น ปชช. เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหาดใหญ่ เส้นทางแรก ‘คลองหวะ – สถานีรถตู้’

68594425-B7F5-4D8F-B59C-3F3E71F3128A

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมนำความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อ เผย คลองหวะ – สถานีรถตู้ รวมระยะทาง 12.54 กม. เป็นเส้นทางแรกของรถไฟฟ้ารางเดี่ยว

วันนี้ (7 ก.ย. 61) ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2561 โดยมี นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจแบะออกแบบ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

207738CB-59E0-44FF-9CF7-747FD6A0384D

นายจารึก ไชยประภา หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นเมืองหลักในภูมิภาคทางภาคใต้ตอนล่างที่มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคม และการศึกษา ส่งผลให้เมืองหาดใหญ่กำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัด จึงได้มีการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอแผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในเมืองหาดใหญ่ โดยระยะเริ่มต้นให้ดำเนินการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว เส้นทางคลองหวะ – สถานีรถตู้ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร เป็นโครงการฯ ในระยะแรก ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบการดำเนินการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556

03C4E90E-0086-4754-9ED9-6BA8B95832E0

3C4B4E19-7646-4AD4-8ABF-B4D5864CF916

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และทบทวนผลการศึกษาของโครงการฯ รวมถึงประเมินความสนใจของภาคเอกชน และจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 เพื่อจัดทำร่างประกาศเชิญชวนเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการเพื่อศึกษาวิเคราะห์และนำเสนอแนวทางกำกับดูแลการบริหารสัญญาและการบริหารจัดการผลตอบแทนของภาครัฐ

21A2812A-306B-41F9-B09A-C405BB79D6B4

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการฯ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการฯ, ลักษณะโครงการฯ, แผนการดำเนินงานและผลการศึกษาทบทวนโครงการเบื้องต้น เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการศึกษาและความคิดเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างการดำเนินการและการพัฒนาโครงการฯ เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ มาใช้ประกอบการศึกษา พร้อมขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการศึกษาต่อไป

4E8B0E54-55EE-4CE6-B8C7-03968731D6DC

ด้านนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองหลักหลายเมืองกำลังประสบปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงเมืองหาดใหญ่ ซึ่งได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นท่ จึงได้ดำเนินการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการผลักดันให้การพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวในจังหวัดเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาปัญหาจราจร และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฯ ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน จึงจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โดยปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2556 ซึ่งเมื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ จะต้องนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้การอนุมัติดำเนินการโครงการต่อไป

53A043E7-60CE-400B-8DDC-64D015E7BA32

52720C07-E4CE-4357-867F-FEBFCDFD1E30

BA780227-0423-468E-8D38-D0BEAC127FB9

2C685375-0AFF-4D59-933B-1F54DD7D6D4B

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33308

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us