|

วว. ดิ่งใต้ เปิด ‘มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค’ ที่สงขลา เดินหน้า ‘1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร’

F6258134-CD42-43C8-89E7-4659D2815495

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ที่จังหวัดสงขลา ต่อยอดโครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” พร้อมยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ 

วันนี้ (13 ก.ย. 61) ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” พร้อมด้วย นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

2FD8A513-EAF9-480F-A874-8287CAF6B978

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ตามท่ีรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมท้ังการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” เป็นการใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

D8A24536-A54A-42C8-842D-8B87850A2B2E

“ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นฐานรากของประเทศ ท่ีผ่านมาประเทศไทยทำการเกษตรแบบเก่ามาเป็นระยะเวลานาน ขณะน้ีจำเป็นอย่างย่ิงที่จะนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยในภาคการผลิตและภาคการเกษตรให้มากข้ึน เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรในประเทศให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร (Big rock) จะเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืน แก่อาชีพเกษตรกรรม”

การจัดงานในครั้งน้ีถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนา ด้านการเกษตร ทำให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ

AA5D0D1F-0F2E-48FC-88C7-F43E4BC59B03

ด้านนายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า งาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดสงขลา เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีต้องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปช่วยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และนำไปสู่การจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ภายใต้ โครงการใหญ่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการ “1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร” เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าถึง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร จากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม

CA7B671D-9AAB-4E7B-80CD-4094EDB130E9

“การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานประกอบด้วย เกษตรกรจังหวัดสงขลา เกษตรกรจังหวัดนราธิวาสจังหวัด ปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล จำนวนไม่น้อยกว่า 600 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสินค้าทางนวัตกรรมการเกษตร โดยคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะเห็นถึงความสาคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ท่ีสาคัญในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป”

60D5CDA6-7446-4D5B-B3F9-5C637B714D63

44C1ABB7-F49E-4563-95A5-69D7789E0FF1

C60F4080-CD92-4293-9363-00B3F32B710D

AF7F6081-7B48-4C76-B9EB-EA6F10912BA6

C17AD444-77AE-4E72-A158-F69DCE397875

04D556ED-DBCA-407F-B7A5-63D4C1DB3A78

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33366

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us