|

สงขลาเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด

PNOHT610906001005502

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษให้มีโอกาสประกอบอาชีพอิสระ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 ที่ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาคน และประเทศชาติ ดังนั้น บุคลากรของหน่วยงานทั้ง 3 กรม จึงต้องเป็นนักพัฒนามืออาชีพ และการให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษ ให้ได้มีโอกาสประกอบอาชีพอิสระ ทำให้มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ส่งผลให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

PNOHT610906001005506

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานของบุคลากรด้านพฤติกรรมการพัฒนาพฤตินิสัยให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น จะต้องมีการบูรณาการกันอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานในกลุ่มภารกิจพัฒนาพฤตินิสัย , หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพ , ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะภาคเอกชนจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์การการมีอาชีพแก่ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษได้อย่างดี

ด้าน นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น 2 วัน คือ ในวันที่ 6-7 กันยายน 2561 โดยจัดให้มีการบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ บทบาทของการเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญ , นโยบายกรมคุมประพฤติกับแนวทางการสงเคราะห์และสร้างงานสร้างอาชีพ , ความพร้อมของการเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร ฯลฯ และการแบ่งกลุ่มย่อยสัมมนา 3 กลุ่ม

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33417

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us