|

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล

DSC_6139

อธิการบดี มรภ.สงขลา นำทีมคณะผู้บริหาร นักศึกษา อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน  

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 (21 กันยายน ของทุกปี) เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก ในการนี้ ตนได้อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการสหประชาชาติ และสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมราว 1,000 คน

DSC_6144
อนึ่ง สารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 มีใจความว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21กันยายน ของทุกปี เป็น “วันสันติภาพสากล” เพื่อให้ทุกคนรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคำนึงถึงผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ อันนำไปสู่ภัยคุกคามในสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การดำรงชีวิตไม่อยู่ในภาวะปกติสุข การพัฒนาทุกด้านหยุดชะงัก ดังนั้นทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

DSC_6145

รัฐบาลมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุขและมั่นคง ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสันติภาพ เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม โดยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแตกแยกของสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เพื่อให้สังคมไทย มีความมั่นคง มีความสงบร่มเย็น มีความสามัคคีปรองดอง เป็นสังคมน่าอยู่ น่าเที่ยว และน่าลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังของชาติในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของสันติสุขอย่างแท้จริง

DSC_6147

เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยของเราให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขและมีสันติภาพอย่างยั่งยืนสืบไป

DSC_6154

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33753

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us