|

“บัณฑิตต้องมีทั้งความรู้วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และยึดมั่นในคุณธรรม” พระโอวาทพระราชทานบัณฑิต ม.อ. 22 ก.ย. 61

IMG_0994

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 16.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เป็นวันที่สอง

IMG_0987

ในวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ มีเข้าผู้รับพระราชทานโล่เกียรติยศในฐานะอาจารย์ตัวอย่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย

IMG_0975

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันนี้ จำนวน 3,125 คน จากบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

IMG_0926

หลังจากนั้น ได้มีพระโอวาทความว่า ประเทศชาติยังต้องการบุคคลที่ถึงพร้อมทั้งด้านความรู้ ความคิด จิตใจ อีกเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง ดังนั้นบุคคลดังกล่าวนอกจากจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาการแล้ว ยังต้องมีความคิดไปในทางสร้างสรรค์กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วยจึงจะเป็นผู้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผลได้อย่างแท้จริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนที่ผ่านการฝึกฝนความรู้ ความคิด จิตใจ ได้ตั้งใจพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้ถึงพร้อมดังกล่าว

IMG_0870

IMG_0878

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33760

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us