|

‘รมช.สมชายฯ’ ลงสงขลา ถกภาครัฐ-เอกชน ดันศักยภาพอุตฯ ใต้ติดลมบน

DSCF9090

รมช.อุตสาหกรรม เปิดงาน “SMEs สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน : พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” และร่วมประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน หารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ ผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมภาคใต้ให้ติดลมบน จัดติวเข้มมาตรการทางการเงินแก่ SMEs ให้ใช้บัญชีเดียวเปิดทางสู่โลกการค้ายุคใหม่ สอดคล้องนโยบาย Thailand 4.0 ได้อย่างตรงจุด

วันนี้ (26 ก.ย. 61) ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “SMEs สัญจร : เสริมแกร่ง SMEs รอบรู้เรื่องบัญชีและการเงิน: พลิกธุรกิจสู่อุตสาหกรรม 4.0” และร่วมประชุมเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน SMEs 4.0 ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

DSCF9096

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จังหวัดสงขลา นับเป็นการจัดงานในระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานการปฏิรูป SMEs เพื่อขับเคลื่อนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ นั่นก็คือ “ประเทศไทย 4.0”

การก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตอย่างสิ้นเชิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยบูรณาการกระบวนการผลิตเข้ากับการเชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ดังนั้น ทุกหน่วยของระบบการผลิต ตั้งแต่วัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกัน รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากรบางส่วนร่วมกัน ในขณะเดียวกันงานในลักษณะ Routine ซึ่งส่วนใหญ่จะทำโดยแรงงานที่มีทักษะต่ำถึงปานกลางจะค่อยๆ ลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาจกล่าวได้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ งานในลักษณะ Non-Routine จะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับงานในลักษณะดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับคุณภาพของแรงงานด้วยกระบวนการ Reskilling, Upskilling และ Multiskilling

DSCF9082

รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มุ่งเป้าสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 8 ต่อปี และผลิตภาพการผลิตรวม (TFP) เติบโตเฉลี่ย ร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศรายได้สูงได้ภายในปี 2579 ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

DSCF9085

สำหรับการจัดงาน “SME สัญจร : พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ในระดับภูมิภาค นับว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามกรอบแนวทาง “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นนโยบายหลักเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถแปลงนโยบายมาสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีกลไกและมาตรการต่างๆ ที่จับต้องได้ และสามารถช่วยเหลือ SMEs ได้อย่างแท้จริง

DSCF9087

DSCF9088

DSCF9084

DSCF9103

DSCF9100

DSCF9099

DSCF9098

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=33841

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us