|

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” ณ PSU Art Gallery

PNEWS18100816515900710

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” ณ PSU Art Gallery เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง มุ่งยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ก้าวสู่สากล

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 61 ที่ PSU Art Gallery ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” โดยมี ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนศิลปิน และผู้ที่สนใจร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ลูกพระบิดา “ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะยึดคำปณิธานของพระบิดาที่ดำรัสไว้ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม จึงอยากเห็นจังหวัดสงขลาเป็นเมืองแห่งความสุข ซึ่งเกิดขึ้นได้จากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว เช่น ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการในครั้งนี้ การสร้างกำลังใจให้แก่กันและกัน เป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นการสร้างความสุขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเชื่อว่า “ศิลปะ” จะกล่อมเกลาจิตใจของทุกคนให้มีความอ่อนโยน รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่สำคัญ “ศิลปะ” จะต้องรับใช้ชีวิต อาจจะในแง่มุมที่แตกต่างกัน แต่เบื้องต้น “ศิลปะ” จะช่วยจรรโลงใจ และสร้างความสุขให้กับทุกคนนั่นเอง

PNEWS18100816515900717

ด้าน ผศ.ศุภชัย ศรีขวัญแก้ว ประธานกลุ่ม 2 เล กล่าวว่า การจัดนิทรรศการ “The 4th See to Sea Exhibition by 2 lays group” จัดขึ้นตั่งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561 เป็นการแสดงผลงานศิลปะ จำนวน 85 ชิ้น จากกลุ่มศิลปิน 2 เล ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอาจารย์และนักวิชาการ 2 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และในฐานะคนทำงานบนเส้นทางศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบริการวิชาการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป ซึ่งเชื่อว่าการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง และสามารถยกระดับวงการศิลปกรรมร่วมสมัยในภาคใต้ให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในระดับประเทศ และนานาชาติในวันข้างหน้า จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงานศิลปะได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว

PNEWS18100816515900701

PNEWS18100816515900711

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34210

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us