|

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ รวมพลสื่อฯ สงขลา เดินหน้าแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

IMG_4687

มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน+4 อปท. ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2” สื่อมวลชนในพื้นที่เข้าร่วม และแสดงความคิดเห็นล้นหลาม หวังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา

วันนี้ (11 ต.ค. 61) ที่ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สื่อท้องถิ่นร่วมสมัย กับการเสริมสร้างงานเยาวชนเชิงบวก” ภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2” สนับสนุนโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีนายชูไชย นิจไตรรัตน์ หัวหน้าโครงการฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์, นายคมสันต์ โอ้ยนาสวน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

IMG_4674

สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่นใน 4 เขตเทศบาล จังหวัดสงขลา (ทน.สงขลา, ทม.เขารูปช้าง, ทม.สิงหนคร, ทต.พะวง) ในระยะที่ 1 นั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึง เดือนมิถุนายน 2560 รวมระยะเวลากว่า 12 เดือน ได้มีการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนโครงการ และแลกเปลี่ยนกลยุทธในการทำงาน เช่น การทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง การพัฒนาเยาวชนแกนนำ การเชื่อมร้อยเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของภาคีในแต่ละองค์กรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการมาโดยตลอด

IMG_4672

และมาในปี 2561 ทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบหมายให้มูลนิธิแพธทูเฮลท์ p2h ดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน 4+4 อปท.ในจังหวัดสงขลา-ระยะที่ 2 โดยเริ่มดำเนินงานตั้งแต่พฤษภาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2562 รวม 20 เดือน ในพื้นที่เป้าหมาย 4 เทศบาลเดิม (ทน.สงขลา, ทม.เขารูปช้าง, ทม.สิงหนคร, ทต.พะวง) แบบทำงานกับทุกชุมชน และเพิ่มพื้นที่อีก 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสำคัญ คือ พัฒนาสมรรถนะภาคีในแต่ละท้องถิ่นให้มีศักยภาพการทำงานเรื่องพัฒนาแกนนำเยาวชน ส่งเสริมการสื่อสารเชิงบวกในครอบครัว ส่งเสริมสุขภาวะและลดการตั้งครรภ์วัยรุ่น พัฒนาระบบการช่วยเหลือวัยรุ่นที่เผชิญปัญหารายกรณี พร้อมกับมูลนิธิฯ ที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวมถึงการเผยแพร่ประเด็นการทำงานกับวัยรุ่นเชิงบวกผ่านสื่อสาธารณะ และการจัดสัมมนาวิชาการของจังหวัดสงขลา

IMG_4678

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนท้องถิ่น ในการสร้างบรรยากาศเรื่องการทำงานและดูแลเยาวชนเชิงบวกในจังหวัดสงขลา รับทราบข้อมูลเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

IMG_4669

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อต่างๆ อาทิ “ก้าวแรก : เป็น, อยู่, คือ ลูกหลานวัยรุ่นบ้านเรา”, “ก้าวสอง : ด้วยเหตุธรรมชาติ กับวิถีที่เปราะบาง”, “ก้าวสาม : ร่วมมือกันได้ ขยายต่อด้วยพลังสื่อ”, “ก้าวสี่ : คู่มือแนวสื่อสารกับสังคมเพื่อสร้างบรรยากาศดูแลวัยรุ่นเชิงบวก” เป็นต้น

IMG_4671

IMG_4677

IMG_4680

IMG_4682

IMG_4683

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34223

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us