|

จัดหางานสงขลาชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการ “สร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน”

PNEWS18101715391300704

จัดหางานจังหวัดสงขลา เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ ลงทะเบียนแจ้งความต้องการเข้าร่วมโครงการ “สร้างงานและจ้างงานเร่งด่วน” จังหวัดสงขลา ปี 2562 วันที่ 17-19 ตุลาคมนี้

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่าในปี 2562 จะดำเนินโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปอีก โดยเฉพาะกลุ่มภารกิจฝึกทักษะอาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีงานทำจากนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยลูกจ้างได้บรรจุงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะได้รับเงินเดือนจากภาครัฐในอัตราเดือนละ 4,500 บาทต่อเดือน

PNEWS18101715391300706

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอเทพา , อำเภอจะนะ , อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ที่ขาดแคนแรงงาน และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และต้องการรับสมัครลูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถแจ้งความต้องการ พร้อมแนบหลักฐานการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ ทะเบียนพานิชย์ หรือหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล , บัตรประชาชน (ฉบับจริง) , ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) , สำเนาหลักฐานแสดงรายชื่อลูกจ้างของสถานประกอบการที่ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมของเดือนที่ผ่านมา พร้อมใบเสร็จการจ่ายประกันสังคม (สำหรับนายจ้างรายเก่า) , ใบแจ้งตำแหน่งงานว่างกรณีเป็นนายจ้างที่เคยเข้าร่วมโครงการปี 2561 ให้แจ้งชื่อลูกจ้างที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องประกอบการพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอแจ้งความประสงค์ และขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-7431-4845

PNEWS18101715391300708

สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34459

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us