|

อพท. ผนึก มรภ.สงขลา ชวนเที่ยวชุมชนต้นแบบ 3 จว.ชายแดนภาคใต้

44118514_1578105412289676_7712781749079506944_n

อพท. จับมือ มรภ.สงขลา นำสื่อมวลชน-ผู้ประกอบการ เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติวิถีชีวิตวัฒนธรรม อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น

นายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า จากการที่ อพท. ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท่องเที่ยว ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองและความสงบสุขในพื้นที่ สร้างความเข้าใจและมิตรภาพให้กับเจ้าบ้านและผู้มาเยี่ยมเยือน นำมาสู่ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมและมิตรไมตรีของคนในพื้นที่มากขึ้น

44065488_1578105932289624_6008240904404467712_n

นายสุเทพ กล่าวว่า อพท. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ดังนี้ ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้กับชุมชนท่องเที่ยว 32 แห่งในพื้นที่ ประเมินศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อคัดเลือกชุมชนนำร่องสำหรับเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหนุนเสริมให้เป็นต้นแบบ จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนบางปู ชุมชนทรายขาว จ.ปัตตานี หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 จ.ยะลา ชุมชนวัดชลธาราสิงเห และหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จ.นราธิวาส จัดอบรมหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ ให้แก่ชุมชนนำร่องและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 3 จังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงเชื่อมโยงสู่ตลาดการท่องเที่ยว โดยใช้เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยในคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานเทียบเท่าเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ Global Sustainable Tourism Council เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ด้าน ดร.นราวดี บัวขวัญ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มรภ สงขลา ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทางคณะทำงานร่วมกับชุมชนนำร่องจัดทำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระยะ 3 ปี ระหว่าง ปี 2561-2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาฯ อย่างเป็นรูปธรรม โดย อพท. และ มรภ.สงขลา บูรณาการความร่วมมือกับอีก 4 หน่วยงานและ 3 จังหวัด ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนหนุนเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเปิดตัวเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวใน 6 ชุมชนต้นแบบ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว

44057202_1578112835622267_4032877065769320448_n

ดร.นราวดี กล่าวว่า ทั้งนี้ อพท. ได้เชิญคณะสื่อมวลชนและผู้ประกอบการนำเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะทั้งในประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมเดินทางเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิตวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่าง และการต้อนรับที่อบอุ่นและมิตรไมตรีของชุมชน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับทราบ และเชิญชวนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับเมืองท่องเที่ยวหลักกับเมืองหาดหาดใหญ่ เบตง สุไหงโกลก และประเทศมาเลเซีย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงชุมชนดังกล่าวจากตัวเมืองทั้ง 3 จังหวัดได้อย่างสะดวก รวมถึงจากสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และสนามบินนราธิวาสได้อีกด้วย

44050124_1578105822289635_8487790279607189504_n

43599485_1854576887922026_8242202950110281728_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34475

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us