|

มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครแล้ว นศ. รอบ ‘พอร์ทฟอลิโอ’

44488218_767233750292163_4446833766173769728_n

มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษารอบพอร์ทฟอลิโอ คัดหลากโปรแกรมวิชาตอบสนองความต้องการท้องถิ่น-ตลาดงาน ครอบคลุม 6 คณะ สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่บัดนี้-4 พ.ย. 61      

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 พอร์ทฟอลิโอ (Portfolio) ครั้งที่ 1 ในคณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ โปรแกรมวิชาละ 5 คน การพัฒนาชุมชน 30 คน สวัสดิการสังคม 25 คน ภูมิสารสนเทศ 10 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 50 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 10 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมวิชาละ 15 คน เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 20 คน ชีววิทยา 8 คน คหกรรมศาสตร์ 10 คน จุลชีววิทยาประยุกต์ 3 คน คณิตศาสตร์ 8 คน เคมี 5 คน การจัดการสิ่งแวดล้อม 3 คน สาธารณสุขชุมชน 40 คน

คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาการตลาด 15 คน การจัดการ 10 คน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน เศรษฐศาสตร์ การจัดการท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)โปรแกรมวิชาละ 10 คน การบัญชี 25 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร (แขนงวิชาการผลิตพืช และ แขนงวิชาการผลิตสัตว์) โปรแกรมวิชาละ 8 คน การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 10 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย 8 คน นาฏศิลป์และการแสดง 25 คน ทัศนศิลป์ 10 คน การออกแบบ 8 คน ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 15 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิ โปรแกรมวิชาละ 10 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) โปรแกรมวิชาละ 5 คน

รับสมัคร นศ.

ด้าน ดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา กล่าวว่า ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ระบบงานรับเข้านักศึกษา http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะถึงช่วงเวลาการเปิดให้ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (ระบบจะกรองให้ว่าจากแผนการเรียนที่ระบุ สามารถสมัครสาขาวิชาใดได้บ้าง) เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกรายชื่อผลงาน (Port) ที่ดีที่สุดไม่เกิน 5 อันดับ (กรอกข้อมูลประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับ) และหากมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้นำหลักฐานมาแสดงในวันสัมภาษณ์ 

ดร.ฐปนพัฒน์ กล่าวอีกว่า จากนั้นพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือก 100 บาท โดยพิมพ์ใบแจ้งยอดและยื่นชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ภายในวันที่ 5-11 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เลขที่บัญชี 901-6-06067-7 สาขาสงขลา ประเภทเงินฝากกระแสรายวันผู้สมัครเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ แล้วนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ทางเวบไซต์  http://www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเฟสบุ๊ค งานรับเข้านักศึกษา SKRU หรือโทรสอบถามได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 088-398-9991

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34511

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us