|

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน วันนี้ – 13 พ.ย. นี้

รับสมัคร ป.โท

มรภ. สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ตั้งแต่บัดนี้-13 พ.ย.61 ปั้นอาจารย์-นักวิชาการ สร้างองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก 1 จำนวน 5 คน (ทำวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) และ แผน ก แบบ ก 2 จำนวน 5 คน (ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 13 พฤศจิกายน2561 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://bundit.skru.ac.th

รับสมัคร นศ. ป.โท

สำหรับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ มรภ.สงขลา โดยเน้นให้เป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยการเชื่อมโยงศาสตร์ที่เป็นสากลกับภูมิปัญญาไทย และใช้กระบวนการคิดขั้นสูงในการออกแบบการพัฒนาและแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความต้องการและสภาพบริบทของหน่วยงาน ตลอดจนหลักสูตรนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ซึ่งอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาในสูตรนี้ อาทิ ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ/คณาจารย์ เป็นต้น

577938_411175518904081_1474728460_n

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=34922

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us