|

สงขลาพัฒนาเกษตรกร ผ่านหลักสูตรการเขียน Story – สร้างแบรนด์สินค้า และหลักสูตรตลาดออนไลน์ E-Commerce

IMG_6717

เกษตรจังหวัดสงขลา เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตร ผ่านหลักสูตรการเขียน Story และการสร้างแบรนด์สินค้า พร้อมด้วยหลักสูตรตลาดออนไลน์ E-Commerce

วันนี้ (12 พ.ย. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรในตลาดเกษตร เดินหน้าพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรหลักสูตรการเขียน Story และการสร้างแบรนด์สินค้า พร้อมด้วยหลักสูตรตลาดอินไลน์ E-Commerce โดยมี นายอนุชา ยาอีด   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีเกษตรกร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

IMG_6716

นายประสงค์ พีรธรากุล เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ตลาดเกษตรกร” เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง มีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนผลักดัน และขับเคลื่อนให้ทุกมิติ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเน้น 4 ประเด็นหลัก คือ การลดต้นทุนการผลิต , การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย , เน้นการบริหารจัดการ และการวางแผนการผลิต รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาด อีกทั้งเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ เข้าสู่ตลาดเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม และเชื่อมโยงตลาดสู่ห้างสรรพสินค้า และตลาดในระดับที่สูงขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรที่ส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ที่ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในตลาดเกษตรกร

IMG_6715

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาคเช้า จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียน Story และการสร้างแบรนด์สินค้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ดร.พิสมัย เหล่าไทย อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยธนบุรี ส่วนในภาคบ่าย จัดให้มีการอบรมหลักสูตรตลาดออนไลน์ E-Commerce โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

IMG_6853

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 12 พ.ย.61

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=35084

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us